Skip to main content

10.000-vis af koner tilbage til lejerne

10.000-vis af kroner er i spil, når lejere fraflytter. Mange udlejere forsøger sig med kneb og krumspring, eller mystiske rapporter og vilde påstande, men llo hjælper.

Her er 13 afsluttede sager fra Jylland og Fyn.

 

HOLSTEBRO:

DEPOSITUM OG RENOVATIONSPENGE TILBAGE

I en sag fra Holstebro Kommune fik et par efter LLO Aalborg’s indgriben medhold ved Det fælles kommunale Huslejenævn for Holstebro og Struer Kommune i, at deres lejekontrakt for deres lejemål var en forældet typeformular, og at udlejeren havde ansvaret for den indvendige vedligeholdelse. De fik derfor hele deres depositum plus betalt renovation tilbage og endte med en udbetaling på 9.962 kr.

FAVRSKOV:

KRAV NEDSAT MED 20.000 KR.

I en sag om fraflytning fra Favrskov Kommune, som blev behandlet af LLO’s servicekontor i Aarhus, var der en række uenigheder om betaling af husleje og betaling for istandsættelse. Sagen blev afgjort i Huslejenævnet og endte med, at kravet blev nedsat med 20.125 kr. vedr. istandsættelse, men at udlejers krav vedr. huslejebetalinger blev godkendt.

VIBORG:

REGNING PÅ 15.000 KR. ENDTE MED 19.000 KR. TILBAGE

I Viborg blev en lejer mødt med en flytteafregning på ca. 15.180 kr., som med LLO’s hjælp i stedet blev vendt til fuld tilbagebetaling af depositummet til lejer - ialt 19.200 kr. LLO’s sagsbehandler på servicekontoret kunne fornemme på telefonen, at sagen var ”ligetil”. Lejeren fik sin sag oprettet hos LLO d. 23. februar. Mindre end fire uger efter - d. 21. marts - blev pengene tilbagebetalt.

VEJLE:

LEJER FIK 12.950 KR. RETUR

I en fraflytningssag fra Vejle stillede udlejeren krav om, at lejeren skulle betale en flytteopgørelse på 7.472,5 kr. til istandsættelse. Beløbet blev så fratrukket lejers depositum.

Lejeren fik en rådgiver på LLO’s servicekontor i Aarhus til at se på fraflytningssagen. Det viste sig at være en god ide. Udlejeren havde nemlig ikke overholdt formalitetskravene i forbindelse med fraflytningssynet (§187), og havde desuden opkrævet forkert for vask, hvilket betød yderligere 3.000 kr. til lejer. Sagen blev løst ved, at rådgiveren kontaktede udlejer på vegne af medlemmet og gjorde opmærksom på ulovlighederne, hvorefter udlejer accepterede LLO´s krav. Efterfølgende tilbagebetalte udlejeren i alt 12.950 kr. til lejer.

ODENSE:

29.000 KR – MEN TIL LEJEREN!

Et af de rigtig store udlejningsfirmaer i Odense kom til kort overfor LLO's servicekontor i Aarhus, da udlejerne pludselig fremrykkede et flyttesyn med en lejer, som firmaet mente skulle betale 29.000 kr til istandsættelse.

Udlejningsfirmaet havde indkaldt til syn kl. 11.30 en sommerdag i 2021. Synsmanden valgte dog at påbegynde synet allerede kl. 10.30 den pågældende dag.

Efter en ekstremt langvarig sagsbehandling fandt Huslejenævnet, at dette betød, at udlejer ikke havde overholdt formalia, og at udlejers istandsættelseskrav derfor var bortfaldet efter lejelovens § 187, stk. 5.

Oprindeligt havde udlejeren krævet istandsættelse for 29.000 kr, og i flytteopgørelsen var man derfor kommet frem til, at lejer skulle have 5.820 kr. retur efter modregning af depositum.

Den reviderede flytteopgørelse efter afgørelsen endte med, at lejeren frem for at betale 29.000 kr. i stedet skulle have 29.332,69 kr. retur, hvilket hun nu har fået.

I begge flytteopgørelser indgår en række mindre beløb, der primært vedrører forbrugsafregninger.

SVENDBORG:

27.727 KR. OG FULDT MEDHOLD

Huslejenævnet i Svendborg har afgjort en sag om fraflytning, som gav lejer fuldt medhold. Forhistorien er, at udlejeren i flytteopgørelsen havde krævet, at lejeren skulle betale hele sit depositum på 21.900 kroner samt yderligere 5.827,50 kr. i istandsættelsesomkostninger. Lejeren havde ved fraflytningen overført de ekstra penge, men valgte alligevel at lade LLO´s Servicekontor i Aarhus vurdere sagen.

Fuldt medhold

Det viste sig at være en god ide. Nævnet gav lejer fuldt medhold, fordi nævnet fandt, at udlejer ikke kunne dokumentere at have overholdt reglerne i lejelovens § 187, stk. 2, 3 og 4, som henfører til 14 dages-fristerne for hhv. indkaldelse til fraflytningssynet og for lejers modtagelse af fraflytningsrapporten. Fordi udlejer ikke kunne dokumentere at have indkaldt lejer skriftligt til fraflytningssynet, kunne udlejer ikke kræve nogen form for istandsættelse af lejemålet jf. § 187, stk. 5. Udlejeren skulle derfor betale 21.900 kr samt ekstraopkrævningen på 5.827,50 kr. retur til lejeren, ialt 27.272 kr. Derudover skulle udlejeren betale det lovbestemte gebyr på 6.102 kr., fordi lejer fik fuldt medhold.

ESBJERG:

11.800 KR. TILBAGE

Et LLO-medlem havde lejet et hus i Esbjerg Kommune på en tidsbegrænset kontrakt. Efter fraflytning fik han en opkrævning, hvor det fremgik, at han kun ville få 18.317,75 kr. retur af det indbetalte depositum på 28.500 kr, fordi udlejeren tilbageholdt udokumenterede beløb vedrørende en række forskellige istandsættelseskrav. Efter en gennemgang af sagen kunne LLO’s servicekontor i Aarhus konstatere, at der med rette kunne gøres indsigelse mod kravene. Derudover opdagede kontorets daglige leder, at lejeren havde modtaget et ugyldigt elregnskab, og at udlejeren havde opkrævet 1624 kr. i tillægsbetaling. Når lejer ikke har fået et gyldigt regnskab rettidigt, bortfalder muligheden for at kræve betaling udover aconto, og dette krav blev derfor også fremsat overfor udlejer.

Efter at have skrevet til udlejer og efterfølgende drøftet sagen telefonisk besluttede udlejerne at tilbagebetale det beløb, LLO havde bedt om. Lejeren har derfor nu fået tilbagebetalt resten af sit depositum plus det uretmæssigt opkrævede beløb til el - samlet 11.806,25 kr.

LANGÅ:

6.700 KR. TILBAGE

I Langå havde et par modtaget et fraflytningskrav på 13.598,67 kr. som lejerne var i tvivl om, hvorvidt det opfyldte reglerne i lejeloven. De tog derfor fat i LLO Aalborg for at få sagen vurderet.

En sagsbehandler indledte en dialog med udlejeren og fremsatte LLO’s bemærkninger til sagen. Bl.a. det faktum, at hverken indflytningsrapporten eller fraflytningsrapporten levede op til specifikationskravet.

Indflytningsrapporten sagde blot, at lejemålet var nybygget, og fraflytningsrapporten var ikke markeret med lejemålets forskellige rum og ej heller hvilken stand vægge, gulve og lofter var i.

Udlejeren var ikke enig i LLO udlægning. Da enighed ikke kunne opnåes, blev sagen derfor indsendt til Huslejenævnet af LLO. Efter at sagen havde været til behandling på nævnets møde, fik LLO fremsendt afgørelsen. Huslejenævnet kom frem til, at udlejeren ikke kunne gøre et istandsættelseskrav gældende over for lejeren, da fraflytningsrapporten ikke var specifik nok. Samtidig skulle lejeren have 6.776,33 kr. tilbagebetalt.

INGEN FORBRUGSREGNSKABER – 9.800 KR. RETUR

En lejer henvendte sig på LLO’s servicekontor i Aarhus, fordi han havde fået et krav om en stigning i huslejen på 1.000 kr. pr. måned og et krav om en stigning i acontobetalingerne for varme.

Huslejestigningen var ugyldig, og LLO tog efter aftale med lejer kontakt til udlejeren vedr. forbrugsafregningen for lejemålet.

Det viste sig, at der blev opkrævet acontobetalinger til vand, selvom der ikke var individuelle forbrugsmålere, og det medførte et tilbagebetalingskrav.

Lejer og udlejer aftalte sidste år, at lejer fremadrettet selv skulle stå for levering af el til lejemålet, hvilket han gjorde. Udlejer fortsatte dog med at opkræve betaling for el.

Lejeren havde aldrig modtaget forbrugsregnskaber – herunder heller ikke varmeregnskaber.

Efter skriftlig og telefonisk dialog med udlejeren om de forskellige krav, endte opgørelsen således:

• Tilbagebetaling af vand: 10.666,56 kr.

• Tilbagebetaling af el: 1.666,65 kr.

• Forlig vedr. varmeregnskab for 2023: 2.469,80 kr.

Sagen kunne have været indbragt for Huslejenævnet, men lejeren havde også et ønske om at få sagen afsluttet, da han for nylig er fraflyttet lejemålet. Afslutningsvis fremsatte LLO derfor ovennævnte forligsforslag på tilsammen 9.863 kr. Det har udlejer accepteret, og lejeren har modtaget pengene.

UDLEJER TIL LEJER HAN SNØD: ”HAR DU VIRKELIG SAMVITTIGHED?”

En lejer i et lille etagebyggeri henvendte sig i januar 23 i forbindelse med, at udlejeren ønskede adgang til boligen for istandsættelse, inden lejeperioden var ophørt. Endvidere om betaling for vand uden måler og vedr. afregning af depositum i forhold til, at udlejer selv havde den indvendige vedligeholdelsespligt. Efter lejers fraflytning (efter 15 måneders beboelse) henvendte udlejeren sig med et krav om betaling af yderligere 9.486,49 kr. udover det allerede betalte depositum på 24.600 kr.

Lejeren skrev selv

Efter rådgivning og hjælp fra Servicekontoret i Aarhus med et udkast, skrev lejeren først selv til udlejer og forklarede, hvorfor de ikke ville betale det, udlejer krævede. Efterfølgende mødte udlejeren i flere omgange op på lejers nye adresse og fortalte, at hans revisor havde sagt, at regnskabet var korrekt og spurgte, om lejeren ”virkelig havde samvittighed til...”

29.100 kr. tilbage

Servicekontorets leder aftalte med lejeren, at hun skulle tage kontakte til udlejer og gøre gældende, at udgiften til maler var lejer uvedkommende, fordi der hverken var udarbejdet ind – eller fraflytningsrapport. Endvidere at ekstrabetalingen for varme 2023 var bortfaldet, fordi der ikke var fremsendt et gyldigt varmeregnskab rettidigt, at det ikke var aftalt mellem parterne, at der kunne opkræves noget beløb til en evt ekstraregning for varme 2023, samt at når der ikke var individuelle vandmålere, så kunne der selvfølgelig ikke opkræves noget beløb for vand som tillæg til lejen. Det sidste betød, at posterne vedr. vand 2022 og ejerskifteopgørelse for vand skulle udgå af regnskabet. Derudover havde lejer betalt 300 kr/måned i vand, hvilket lejer havde krav på at få retur for lejeperioden, dvs. 15 måneder a 300 kr = 4.500 kr.

Alt i alt blev kravet derfor tilbagebetaling af depositum 24.600 kr. + uretmæssigt opkrævede beløb til vand 4.500 kr. = 29.100 kr., som lejer nu har bekræftet at have fået retur fra udlejer den 23. maj, og sagen er derfor afsluttet.

KRAV OM 64.000 KR. ENDTE MED TILBAGEBETALING AF 15.000 KR.

I forbindelse med lejerens fraflytning, fremsendte udlejeren et krav om betaling af i alt 64.081,25 kr., dvs. 42.181,25 kr.- udover det allerede erlagte depositum på 21.900 kr. Beløbet vedrørte manglende betaling af pligtig pengeydelse og istandsættelsesomkostninger.

Efter en gennemgang af udlejerens krav havde Servicekontoret i Aarhus en længere dialog med udlejers advokat, hvor LLO bl.a. påpegede et ulovligt vilkår om trappelejestigning, manglende forbrugsregnskaber og istandsættelseskrav. Sagen endte med, at der blev indgået forlig, hvor lejeren fik tilbagebetalt 15.000 kr. Det vil sige, at udlejerens oprindelige krav på betaling på 42.181,25 kr. udover depositum er bortfaldet, og så får lejer tilbagebetalt 15.000 kr.

RESTDEPOSITUM TILBAGE

En anden fraflytningssag med et langt forløb på Servicekontoret i Aarhus endte med enighed om, at der ikke kunne kræves betaling for istandsættelse, fordi der ikke blev afholdt syn. Derimod kunne udlejeren i stedet fratrække en lejerestance i lejerens depositum. Lejeren fik derfor sit restdepositum på 5.195 kr. udbetalt.

Aarhus: 30.000 kr. retur fra udlejer

Et medlem fra Aarhus kontaktede efter en fraflytning LLO´s Servicekontor i Aarhus, fordi han ikke modtog en flytteopgørelse fra sin udlejer. Dette skulle vise sig at være en god ide.

Opgørelsen kom dog kortvarigt efter og viste, at udlejeren havde regnet sig frem til, at lejeren - trods et depositum på 35.400 kr og en forudbetalt husleje - kun skulle have 2.961,71 kr. retur. Disse 2.961,71 kr. ønskede udlejer at tilbageholde til evt. ekstra varmeregning for 2022. LLO kontaktede derefter udlejeren og forklarede, at han skyldte lejeren i alt 32.439 kr., da der hverken var lavet ind – eller fraflytningsrapport. Dertil kom, at der manglede gyldige forbrugsregnskaber.

Mystisk rapport

Efterfølgende blev LLO’s Servicekontor kontaktet af udlejerens advokatfirma, der forsøgte at dokumentere, at der var udført både en ind – og fraflytningsrapport, som firmaet vedhæftede som dokumentation. Indflytningsrapporten var imidlertid en rapport, som lejeren aldrig tidligere havde set, og den var da heller ikke underskrevet af lejeren. Udlejeren og hans advokat kunne heller ikke fremlægge dokumentation for, at rapporten var udleveret eller sendt til lejeren tidligere.

Blank afvisning

”Fraflytningsrapporten” var en mail, som udlejer mente at have sendt til lejeren meget sent om aftenen på den dato, hvor der var afholdt syn i lejligheden. Lejeren oplyste, at han aldrig havde modtaget mailen. Derudover gjorde advokatfirmaet gældende, at de mente, at udlejer slet ikke skulle reklamere indenfor de almindelige frister ift. de reklamationer, udlejer mente var misligholdelse af lejemålet, hvilket LLO´s Servicekontor blankt afviste. Udlejers advokat foreslog derefter, at der blev indgået forlig, hvor udlejer tilbagebetalte 17.235,39 kr. til lejer.

Servicekontoret skrev tilbage til advokatfirmaet og fastholdt kravet på 32.439 kr. og forklarede, at reklamationsreglerne også gælder - selvom mangelen måtte være opstået som følge af misligholdelse, og LLO henviste til retspraksis på området.

Forlig på 30.000 kr.

Efter drøftelse med lejeren afviste Servicekontoret udlejers forligsforslag. På lejers opfordring blev det i stedet tilbudt udlejer, at sagen kunne afsluttes ved, at udlejer betalte 30.000 kr. til lejer til fuld og endelig afgørelse i sagen - såfremt betaling skete med det samme. Ved dette forlig ville lejer også frafalde kravet på at få tilsendt gyldige forbrugsregnskaber.

Efter ca. en uge vendte advokatfirmaet tilbage og accepterede lejerens forligsforslag. Lejer har oplyst LLO, at han modtog de 30.000 kr. senere samme dag.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top