Skip to main content

2/3-dels flertal bag vigtige lov-ændringer

LLO-Kongres 2021: Formand og næstformand genvalgt. Også fredsvalg til fem andre topposter.

Det var ikke den boligpolitiske linje, der delte vandene på LLO’s kongres 2. og 3. oktober. Heller ikke valgene til ledelsen. Eller landsformandens beretning. Derimod var meningsforskellene om LLO’s fremtidige organisationsstruktur i love og vedtægter både til at høre og se. Det første fra talerstolen. Det sidste ved livlig aktivitet i smågrupper i Odense Congress Center. Men da stemmerne blev talt op i de mange afstemninger om forslag og ændringsforslag, så var al tvivl om udfaldet afgjort. Der var et markant 2/3-dels flertal eller mere for de lovændrings-forslag fra hovedbestyrelsen, som skabte debat. Men en debat med ”nerve” – det var det.

En hel og udelelig organisation

De vigtigste beslutninger til lovene var:

• LLO er fremover en hel og udelelig organisation.Vedtaget med 44 stemmer for, 19 imod. Forslaget krævede 3/5-dels flertal. Ændringen sigter på at stoppe en afdelings ret til at udmelde alle medlemmerne kollektivt og blev af dirigenten betegnet som ”kongressens allervigtigste afstemning”. Formanden oplyste, at LLO siden 2015 har mistet 14.000 medlemmer på kollektive udmeldelser.

• Oprettelse af landsdækkende servicekontorer, ”som et sikkerhedsnet under afdelingerne for deres mulighed for at hjælpe deres medlemmer”. 42 stemte for, 20 imod. Afstemningen krævede 2/3-dels flertal og forslaget blev dermed vedtaget. Et opfølgende ændringsforslag (fra Aalborg) om, at alle afdelinger i LLO senest ved udgangen af 2023 skal være tilknyttet et servicekontor blev vedtaget med samme stemmetal.

• Central kontingentopkrævning fra 1/1-2023. (vedtaget med 48 imod 15).

• Regionerne nedlægges (vedtaget med 49 stemmer imod 14).

• Et forslag fra Region Midt om en kollektiv topledelse på tre blev forkastet med 51 stemmer imod, 13 for. Et HB-forslag om kun én næstformand fremover blev vedtaget med 52 for, 11 imod.

• Forretningsudvalget består fremover af fem medlemmer plus formand og næstformand. Derudover af fem suppleanter.

• Et forslag om forbud mod dobbelt tillidshverv indenfor LLO blev forkastet.

• En række andre lovændringer af mindre rækkevidde blev vedtaget énstemmigt. Mange af afstemningerne foregik skriftligt efter ønske fra primært Region Midt’s delegerede.

Et hovedkrav

I sin beretning redegjorde landsformand Helene Toxværd for LLO’s modstand mod parallelsamfundspakken, for arbejdet med det, der senere blev til Blackstone-loven og for den fortsatte kamp for afskaffelse af paragraf 5.stk.2. Hun argumenterede for at indføre huslejeregulering også i privat nybyggeri - det sidste som ”et hovedkrav”. Og så advarede hun imod huslejestigninger i mindre, private ejendomme (de såkaldte småhuse), hvis sammenskrivningen af lejelovene vedtages i sin nuværende form. Landsformanden så for sig et fremtidigt LLO med både frivillige ildsjæle og professionelle ansatte. Helt personligt så hun hen imod en arbejdsdag, hvor hun får tid til at matche de stadig større udlejere og ikke skal bruge sin tid på retssager og ekstraordinære generalforsamlinger i LLO med deraf følgende kaos.

Ènstemmigt vedtaget

10 delegerede havde ordet til landsformandens beretning. Det var Arne Edelhardt, Birger Thamsen, Lars Dohn, Ole Andersen, Jalloh Sheku, Claudia Diamba, Peter Andersen, Niels Kr. Hansen, Kia Bülow Arndt og Ole Schunck. Særligt Ole Andersen var kritisk. Han mente, at LLO havde ”svigtet” de aktive i borgerforslaget om ghetto’erne, var endvidere ikke enig i den retning, forandringerne (i strukturen. red.) skulle tage og ærgrede sig over, at LLO ikke har formuleret en vision, alle kan samles om. - Derefter blev beretningen énstemmigt vedtaget. To delegerede undlod at stemme.

Genvalg og énstemmighed

Landsformand Helene Toxværd og næstformand Lars Dohn blev genvalgt énstemmigt og uden modkandidater. På samme måde blev alle de opstillede kandidater til forretningsudvalget og fem suppleanter valgt ved såkaldt fredsvalg, d.v.s. at der var ikke andre kandidater til de ledige poster. (Se side 19).

Toxværd var den første...

Boligminister Kaare Dybvad, der også er indenrigsminister, blev mødt med klapsalver, da han blev budt velkommen til kongressen. ”Men vent nu med at klappe, til I har hørt, hvad jeg siger”, sagde han med et smil. Han huskede det første besøg på sit ministerkontor efter valget i sommeren 2019. Det var af Helene Toxværd. Som minister var det første og det vigtigste, han har arbejdet for, stramningen af boligreguleringslovens paragraf 5.stk 2 og den såkaldte ”Blackstone-lov”. Nu gælder det en ”tag-over-hovedet-garanti” til de studerende i Hovedstaden, bopælspligten i lokalplanerne skal strammes op og der skal afsættes 30 mia. kr. over 6 år til renovering af de almene boliger. Vi skal have blandede byer, men flere og flere skubbes ud. ”Riges børn leger bedst”, som det hedder i en debatbog. Kun Kastrup er en undtagelse i hovedstadspområdet. Det er en sejr, at boligpolitikken var kommet så langt op på dagsordenen, men der er stadig problemer: de studerende i Hovedstaden, som ikke kan finde et sted at bo, prisstigninger i de almene boliger, som udelukker de dårligst stillede, og mange unge, der bevæger sig på kanten af hjemløshed. Han bebudede sit og regeringens store boligpolitiske udspil indenfor de næste par uger (se side 2) og ville gerne have en bred og god aftale i Folketinget herom, men føjede så til: ”I hvert fald god!”.

Fem delegerede fik derefter lejlighed til at stille spørgsmål fra salen (se side 18), inden landsformanden takkede ministeren for det gode samarbejde. Det kom bl.a. til udtryk en dag, hvor det ringede på døren i Reventlowsgade. Det var såmænd Kaare, der kom uanmeldt, fordi han alligevel var til møde i samme hus.

”Brug for LLO”

Både de boligpolitiske ordførere fra SF og Enhedslisten talte som gæster ved kongressens åbning. Halime Oguz fra SF bød deltagerne velkommen til sin ”barndomsby”. Det var ”helt centralt” for SF at gøre op med den enorme bolig-ulighed, især i storbyerne, sagde hun og efterlyste flere billigere boliger, hvor lejerne er beskyttet af en stærk lejelov. I København skal antallet af almene boliger op på 33 pct. i nye boligområder, og i sammenskrivningsforhandlingerne om de to boliglove gør SF fælles sag med LLO. Om udsigten til stigende husleje i ”småhusene” som følge af sammenskrivningen ville SF kæmpe for at rette dette op, når partierne kommer tilbage til forhandlingsbordet. ”Her spiller LLO en helt uvurderlig rolle. Og vi har brug for jeres stemme!”, sagde hun.

”Det skal ændres”

Søren Egge fra Enhedslisten, der også er formand for hele Folketingets Indenrigs-og Boligudvalg, roste LLO for ”et rigtig godt arbejde med at organisere lejerne og forsvare dem”. Han kunne dog godt ønske sig, at endnu flere lejere var organiseret. Også han var inde på de følgerne for ”småhusenes” lejere efter sammenskrivningen af lovene. Det får betydning for 232.000 lejere, sagde han, og ”det skal ændres”. Ellers vil Enhedslisten stemme nej til sammenskrivningen. Flere billige almene boliger ville smitte af på det private udlejnings-marked - også i de mindre byer - og boligreguleringsloven skal gælde i alle landets kommuner. Opsigelse i Blågården fik også et par ord med på vejen. Forløbet er ”helt urimeligt” og ”LLO har en vigtig rolle at spille her”.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top