Skip to main content

Fingrene væk fra lejernes opsparing

LLO’s landsformand går i denne artikel frontalt til modangreb på den såkaldte ”ghettoplan”. Hun siger ”modtagelse nægtet” og peger på en lang række konsekvenser: Tvangssalg, nedrivning, huslejeforhøjelser og opsigelser.

 

Ét Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030” var den fulde titel på den pakke, regeringen fremlagde i marts. Andre kalder den for ”ghettoplanen”. Der er mange ord og der var mange ministre mødt frem ved fremlæggelsen, men der er tale om en pakke, som LLO – hvis den var fremsendt med posten – ville nægte at modtage!

For vel er det både nødvendigt og rigtigt, at der skal sættes fokus på at bekæmpe problemerne i udsatte boligområder - men det er ikke lige meget hvad og hvordan man definerer problemerne, og det er bestemt heller ikke lige meget med hvilke midler, man vælger og hvilke principper om retssikkerhed og lighed for loven, man i ”den såkaldte gode sags tjeneste” vælger at se stort på!

Fjendtlighed, salg og nedrivning

I LLO mener vi, at forslagene er præget af en generel fjendtlighed imod almene boliger og at de konkrete forslag - sammenholdt med den påtænkte finansiering - nærmest sigter mod at afskaffe almene boliger. Ikke på at gøre disse bedre eller forbedre de nuværende beboeres liv.

Dette gælder f.eks. forslaget om, at udsatte boligområder maximalt må have 40% almene familieboliger. Hvad en sådan regel i sig selv skulle hjælpe, er ikke hverken forklaret eller på nogen måde dokumenteret - med mindre man da tror på, at det er boligstørrelsen, selve ejerformen, eller antallet af børnefamilier der - i sig selv - er skyld i sociale problemer i områderne.

I LLO er vi varme tilhængere af byer med plads til alle, og vi har i hele vores levetid haft en dagsorden, hvor vi kæmper for byer, hvor alle samfundsgrupper har en mulighed for at bo og leve sammen. Vi går ind for blandede byer, men det er altså ikke lige meget hvordan dette gennemføres. Og en bestemmelse om, at almene familieboliger maksimalt må udgøre 40% af et boligområde kan simpelthen ikke være gennemtænkt, for bestemmelsen vil betyde, at man rundt omkring i landet skal enten sælge almene boliger til private investorer eller rive boliger ned! Ikke fordi det er dårlige boliger, men bare fordi udlejeren er et alment boligselskab!

Udsmidning, tvangssalg og tyveri

Men ulykkerne i ghettopakken stopper ikke her – for ét er udsmidninger, nedrivninger og tvangssalg – noget andet er selve finansieringen af almene boliger, der også angribes frontalt. For i forslagene ligger et direkte tyveri af de almene lejeres opsparede penge i Landsbyggefonden og også en generel nedsættelse af den økonomiske støtte til almene boliger. For de forskellige indsatser i ghettoplanen skal finansieres, og her bliver det Landsbyggefonden, der kommer til at holde for. Helt konkret regner regeringen med at skulle bruge 12 milliarder kr. af Landsbyggefondens midler på forslagene i ghettoplanen samtidig med, at man vil afskaffe den såkaldte ydelsesstøtte, der gives til nye almene boliger. Statens ydelsesstøtte bortfalder simpelthen og i stedet skal det fulde beløb tages i Landsbyggefonden – og det beløb kommer op i yderligere mindst 13 milliarder kr.

Huslejen stiger

Bliver forslaget gennemført, vil man reelt tømme Landsbyggefonden for midler og dermed fjerne det, vi plejer at kalde de almene boligers ”pensionsopsparing” – for opsparingen bruges jo til noget, den bruges til vedligeholdelse, vinduesudskiftninger og større renoveringer, f.eks. i forbindelse med fugt og skimmelsvamp. Og konsekvenserne vil hurtigt vise sig i form af almene afdelinger og beboerne rundt omkring i landet, der vil få udsat eller markant fordyret allerede planlagte og helt nødvendige vedligeholdelses- og renoveringsindsatser. De vil opleve huslejeforhøjelser.

Som en ond drøm

Både salg, nedrivning og den finansiering der lægges op til, er helt uspiselig for LLO. Og samlet set er det vanskeligt at se ghettoplanen som andet end en ond drøm, drømt af folk der i virkeligheden slet ikke bryder sig om almene boliger og almene beboere.

Salg, tvangsflytning, nedrivning og finansiering er klart de alvorligste elementer i regerings plan, men der er mange flere elementer: F.eks. mere fleksibel udlejning, mere politi og fordobling af straf for kriminalitet begået i de udsatte områder, lettere adgang til at smide lejere ud og som noget helt nyt i dansk politisk historie: en ministeradgang til at overtrumfe beslutninger truffet i de forskellige boligafdelinger. Selv om flere af forslagene allerede er kendte og i nogen grad allerede bruges, så viser det samlede billede en indsats, hvor man fra regeringens side har fravalgt dialogen og samtalen med de almene beboere og de almene boligorganisationer – og nu overtrumfer beboerne og beboerdemokratiet samtidig med, at man tømmer lejernes opsparede penge i Landsbyggefonden. Det er skidt, det er skidt for beboerne og det er skidt for os alle sammen – for samfundet som helhed.

Flexibel udlejning og retssikkerhed

I LLO har vi ikke noget principielt imod fleksibel udlejning, ligesom vi støtter en forbedret integrationsindsats, og vi er – naturligvis - enige i, at man også som almen beboer har ret til at leve sit liv uden at skulle være bange for hårde kriminelle. Det kan der ikke være tvivl om, men tvivlen kommer, når man kigger på, hvordan disse mål skal opnås. At fordoble straffen for kriminalitet og smide familier ud af deres bolig efter en ubetinget strafferetlig dom (hvis forholdet er begået indenfor en kilometer fra ejendommen) er efter LLO’s vurdering både tvivlsomt og på kant med almindelig retssikkerhed og de principper, vi normalt hylder i Danmark.

Opsigelser og nedrivninger

I regeringens ghettoplan lægges der op til, at man som almen lejer skal kunne opsiges, hvis en privat investor ønsker at købe ens hjem. Forslaget bryder med alt, hvad der er og hidtil har været gældende dansk lov, og vi i LLO anser det som et alvorligt og meget væsentligt indgreb i lejernes helt fundamentale beskyttelse. Forslaget vil kunne ramme de ca. 120.000 beboere, der bor i det, der defineres som ”udsatte boligområder” og antalsmæssigt svarer det til hele Aalborgs befolkning.

Der er allerede i dag helhedsplaner eller helhedsplaner undervejs for alle de områder, der af regeringen defineres som ”hårde ghettoområder”. Men det er tilsyneladende ikke nok. For hvis forslaget vedtages, så vil staten i fremtiden kunne nedrive et helt område, hvis boligorganisationen ikke agerer hensigtsmæssigt, ikke makker ret. Dette er endnu et fundamentalt brud på den hidtidige praksis, hvor det er beboerne og de almene boligorganisationer, der bestemmer i den almene sektor.

Fremtidige generationer

I LLO er vi ikke i tvivl – regeringens fremlagte ghettoplan vil, hvis den bliver vedtaget, få helt uoverskuelige konsekvenser for de almene boliger og ikke mindst fremtiden for almene boliger i Danmark. Den gør helt grundlæggende - og på helt afgørende punkter - op med fundamentet i almene boliger, som vi kender dem i dag samtidig med, at den fjerner grundlaget for adgang til almene boliger for fremtidige generationer.

 

Om forfatteren

Se artikler af Helene Toxværd

Landsformand for Lejernes Landsorganisation Danmark og formand i LLO Hovedstaden.

Back to top