Skip to main content

Formand og to næstformænd foreslår: Et helt nyt LLO

Derfor nyt LLO

Helene:

Lokale afdelinger er en selvfølge

Poul:

LLO overtager ansvaret

Lars:

50 pct. af kræfterne frigøres

 

Hvis man skulle starte LLO op i dag, hvordan skulle det så se ud?

”Det er det, man skal spørge sig selv om og så det, vi har gjort. Altså: kigge ind på LLO udefra i stedet for at sidde inde og kigge ud”.

Sådan siger LLO’s formandskab om deres forslag til kongressen om en ny struktur i Lejernes LO. Vi Lejere har bedt de tre om hver at angive tre argumenter for deres fælles forslag. Her er svarene:

LLO’s opbygning skal ændres fra bunden.

Organisationens nuværende form er forældet og modsvarer ikke tidens og fremtidens krav. ”Vi skal revitalisere de lokale afdelinger med alt det, de er gode til”. Det mener landsorganisationens formandskab. Formanden, Helene Toxværd, de to næstformand, Poul Munk og Lars Dohn samt et stort flertal i hovedbestyrelsen på 12 mod 6 indstiller til kongressen i oktober, at LLO fra næste sommer får en helt ny struktur. I dag er de enkelte lokalafdelinger selvstændige, juridiske enheder. Det skal de ikke være fremover. Forslaget deles op i fire punkter og har karakter af rammer, der skal udfyldes, hvis kongressen principvedtager dem. Punkterne er:

Decentrale service-kontorer

1) LLO overgår fra 1. juli 2019 til at være en hel og udelelig organisation, hvor medlemmerne er medlem af LLO, men administreres organisatorisk af lokalforeningen.

2) Samtlige lokale afdelinger tilsluttet LLO forelægger på generalforsamlingerne i foråret 2019 denne organisatoriske ændring for medlemmerne til beslutning.

3) I efteråret 2019 igangsættes opbygning af decentrale servicekontorer, til støtte for den lokale sagsbehandling med henblik på opstart pr. 1. januar 2020.

4) I efteråret 2019 afholdes der ekstraordinær kongres med henblik på detailbeslutninger af bl.a. nye vedtægter, budgetter og handleplaner m.v.

Centralt medlemsregister

I forslaget til kongressen siger formandskabet, at vedtagelsen vil betyde:

• At det enkelte medlem, de enkelte foreninger og/eller beboerrepræsentationer, overføres til et samlet, centralt medlemsregister.

• At lønnede medarbejdere forventelig fra 1. januar 2020 må forvente, at det fremtidige ansættelsesforhold vil være med LLO.dk

Central kontingentopkrævning

I et selvstændigt forslag skal kongressen tage stilling til central kontingentopkrævning fra 1. januar 2020 fra LLO’s landssekretariat. Det står udtrykkeligt i forslaget, at en aftalt del af kontingentet, som besluttes på den ekstraordinære kongres i 2019, tilfalder og tilsendes de lokale afdelinger.

 

Helene Toxværd:
Brug for kompetent rådgivning

For medlemmernes skyld

”Helt overordnet vil jeg sige: LLO er her ikke for sin egen skyld, hverken for nuværende ansatte eller aktives skyld! LLO er her for medlemmernes skyld, fordi der er brug for en stærk og markant og gennemslagskraftig varetager af lejernes interesser – også i fremtiden.

Forventningerne er ændret

LLO er stærk og står godt og tydeligt i danskernes bevidsthed. Men tiderne ændrer sig, og vi i LLO må ændre os i takt hermed. Vi skal professionaliseres og styrke os, hvis vi skal bevare vores styrkeposition. Der er jo ingen automatik i, at det netop er LLO, man søger til, når der er problemer. Forventningerne er ændret, bl.a. som konsekvens af den teknologiske udvikling. Samt – og ikke mindst – som konsekvens af den enkeltes opfattelse af sig selv som forbruger af ydelser, herunder altså rådgivning i leje-situationer.

Katastrofale konsekvenser

LLO har traditionelt dygtige og meget engagerede aktive. Folk på lægmandsniveau sætter en ære i at kunne hjælpe og yde en god og kompetent rådgivning af lejerne. Det er en flot, solidarisk indstilling at have til sine medborgere. Men: der bliver længere imellem disse frivillige tillidsfolk og vi bliver alle ældre. Hertil kommer, at der er færre nye end tidligere. Derudover kompliceres lovgivningen, og konsekvenserne af f.eks. mangelfuld rådgivning er for medlemmerne ofte katastrofal! Når det er sagt, så vil jeg understrege, at der selvfølgelig bliver brug for de lokale afdelinger - også i fremtiden. De vil fortsat være det grundlæggende element i LLO”.

 

Poul Munk:

Mere professionel sagsbehandling

Slut med interne konflikter

”I hele den forløbne kongresperiode har der været opbrud i LLO. Organisationen har brugt mange ressourcer på interne konflikter i stedet for at hjælpe medlemmerne med deres problemer overfor udlejerne. Nu skal LLO på fode igen, hvis vi fortsat vil være den førende lejerorganisation, både til hjælp for medlemmerne og overfor myndighederne.

Vi skal matche udlejerne

Samtidig må vi nødvendigvis overgå til en mere professionel service og sagsbehandling. Det er nødvendigt, at vi kan matche udlejerne og deres organisationer med professionelle medarbejdere, bl.a. mange jurister. Dette er en mangel i lokalafdelingerne. Derfor er det nødvendigt, at Landsorganisationen tager ansvar for sagsbehandlingen.

Tab for lejerne

Når der er fejl og mangler i sagsbehandlingen, klager medlemmerne til Landsorganisationen, men vi kan ikke gå ind i klagerne med den struktur, vi har i dag. Vi ser desværre, at der mange steder netop ikke er opbygget ordentlige forretningsgange. Resultatet er: tab for lejerne. Professionelle sagsbehandlere på regionale servicekontorer vil afhjælpe alt dette.

Til gengæld vil lokalafdelingerne få mere tid til at dyrke det politiske og organisatoriske arbejde, såsom lokal politisk påvirkning, medlemsaktiviteter, medlemshvervning, mediekontakt og udpegning af medlemmer til nævn, udvalg og råd”.

 

Lars Dohn:

Vi frigør 50 pct. af kræfterne

Mere lejerpolitik – færre konflikter

”Mine argumenter for forslaget kan siges kort:

• At det ny LLO bliver skruet sammen, så det kan danne grundlaget for at samle den opdelte lejerbevægelse. F. eks. tillægger jeg det selvstændige forslag om en samlet kontingentopkrævning med et samlet medlemsregister stor betydning for at nedbringe konfliktniveauet og dermed en frigørelse af øgede kræfter til at føre lejerpolitik. Jeg vil tro, at vi i mange afdelinger kan frigøre 50 pct. af kræfterne på denne måde til andre påtrængende opgaver.

Bevidstheden skærpes i et større forum

• At forslaget om at omdanne hovedbestyrelsen til et større og bredere forum, hvor hver afdeling er repræsenteret vil betyde, at lejerpolitiske emner kan få forrang på møderne og dermed skærpe organisationens lejerpolitiske bevidsthed.

Uddannelse og demokrati

• At forslaget om at lave en egentlig organisationsuddannelse af vore lejertillidsfolk vil kunne styrke evnen til at agere i organisationsdemokratiet og dermed mindske de personkonflikter, der ofte er udtryk for afmagt og utilstrækkelighed”.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top