Skip to main content

Glostrup: 155.000 til lejerne

Medlemstallet i LLO Glostrup er steget markant i 2021/22, oplyste formanden, Annette Sønderby Jensen, på generalforsamlingen d. 31. marts. Medlemstallet er nu ca. 400, heraf 100 enkeltmedlemmer. De øvrige ca. 300 foreningsmedlemmer fordeler sig på 6 beboerforeninger.

Mange sager i småhusene

Afdelingen har i 2021 haft 362 henvendelser. Spørgsmålene har handlet om en lang række problemstillinger: ind- og fraflytning, herunder udbetaling af depositum, regulering af depositum og forudbetalt leje, vedligeholdelsesmangler, fugt- og skimmesvampeproblemer, tidsbegrænsede lejemål, fremleje, lejens størrelse i småhuse, lejestigninger efter det omkostningsbestemte princip, forbrugsregnskaber, opsigelser, ulovlige lejemål, naboproblemer og råderetsreglerne i alment byggeri.

Der har igen i år været flere sager om skimmelsvamp pga. problemer med ældre byggeriers konstruktioner og vandskader i tilstødende lejligheder. Endelig er der også stadig mange sager i småhusene (op til 6 lejemål), hvor lejen ofte er alt for høj, og hvor der er problemer med vedligeholdelse samt aflæggelse af korrekte forbrugsregnskaber m.v.

Udlejere til pengepungen

I de sager, hvor der har været uenighed om betaling ved fraflytning, huslejens størrelse og forbrugsregnskaber m.v. har udlejerne i 2021 måttet tilbagebetale lejerne 155.000 kr. Flere af disse sager er afsluttet med positivt resultat for lejerne, uden at sagen har måttet indbringes for Huslejenævnet.

Huslejenævnet har behandlet fire sager: to sager er afsluttet uden behandling og to er under behandling. I en fraflytningssag fra Stationsparken 8 blev udlejer pålagt at tilbagebetale hele depositummet på 29.700 kr. pga. for sen indkaldelse til fraflytningssynet. Sagen måtte herefter indbringes for fogedretten, da udlejer ikke ville udbetale det skyldige beløb. Fogedretten dømte udlejer til at betale, hvorefter betaling skete.

I en fraflytningssag fra Hovedvejen 118 har Huslejenævnet givet udlejer medhold i omfanget af istandsættelsen med en betaling på ca. 25.000 kr. Lejerne havde beboet lejligheden i 1 år. I en sag fra Erdalsvej, hvor udlejer ikke havde tilbagebetalt for meget indbetalt a-contovarme og vand, og havde ændret lejen uden varsling ved overtagelsen, besluttede nævnet at pålægge ejeren tilbagebetaling af de skyldige beløb samt nedsætte lejen til det sidst opkrævede beløb af den forrige ejer. Ejeren reagerede ikke på nævnets afgørelse, og det er derfor meddelt ham, at det skyldige beløb på ca. 35.000 kr. fratrækkes i den fremtidige husleje.

Beboerforening på Asylvej

Huslejenævnet i Ishøj Kommune har nedsat lejen i en udlejet ejerlejlighed med 10.200 kr. årligt. Lejerne havde fået en lejestigning på 2.000 kr. månedligt efter ejerskifte. I to sager om vedligeholdelsesmangler på Formervangen og Gyvelvej er disse nu afsluttet, efter at manglerne på Formervangen er udbedret, og lejerne på Gyvelvej har fået sikkerhed for, at deres vinduer udskiftes her i foråret.

En afstemning blandt beboerne i ejendommen Asylvej 1-45 efter et stiftende beboermøde viste, at 32 af 42 lejemål tilsluttede sig dannelsen af en beboerforening.

Torben Sørensen er udnævnt som suppleant i Huslejenævnet og Beboerklagenævnet. I Huslejenævnet er Peter Larsen, Hvidovre, udnævnt som medlem, og i Beboerklagenævnet er Peter Andersen, København, udnævnt.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top