Skip to main content

HB-flertal til kongressen:: LLO-regionerne bør nedlægges

Mange andre vigtige beslutninger skal træffes, når kongressen mødes i næste måned. Det gælder både afdelingernes mulighed for udmeldelse, decentrale servicekontorer og kontingent.

Står det til et flertal i hovedbestyrelsen og kongressen 2. og 3.oktober, så er regionerne i LLO fortid. De ”har udspillet deres rolle”, som LLO-formand Helene Toxværd udtrykker det.

9 mod 7

Forslaget om at nedlægge regionerne så LLO fremover får en fladere struktur blev behandlet på hovedbestyrelsens ekstraordinære møde den 23. august. Mødet var indkaldt på Teams, altså elektronisk uden fysisk fremmøde. 9 medlemmer stemte for nedlæggelse, 7 imod. Nu skal kongressen afgøre det endegyldigt.

Kun aktivitet ét sted

Det var formandskabet, der havde fremlagt forslaget som en ændring til lovene.

I begrundelsen for forslaget skriver formandsskabet, at det efter 10 års erfaringer med regioner har den opfattelse, at ”regionerne ikke løser opgaver, der ikke kan løses ved almindeligt samarbejde mellem afdelinger”. Videre lyder argumentationen, at ”ud af LLOs nuværende 5 regioner, består to regioner kun af én enkelt afdeling. En tredie region består af kun to afdelinger, men er trods dette end ikke i stand til at holde møder, hvor begge afdelinger deltager”. (I sidste måned tog LLO Esbjerg som den ene af de to afdelinger beslutning om at melde sig ud af LLO. Herefter vil der være tre regioner med kun én afdeling.) ”En fjerde region holder kun få møder og har stort set ligget stille under hele Corona-situationen. I realiteten er der kun én region, der fortsat holder møder og har en vis aktivitet, selv om deltagerantallet også her er lavt”, lyder altså formandskabets begrundelse.

Tømt for indhold

Hidtil har regionerne været sikret repræsentation i hovedbestyrelsen.

Nu er alle afdelinger imidlertid sikret en plads i hovedbestyrelsen. Derfor behøves regionen ikke længere som valgforum. Dermed er regionerne ”reeelt tømt for indhold”, siger formandskabet.

Et helt og udelelig LLO

Et andet, vigtigt forslag til lovændring handler om afdelingernes mulighed for at melde sig ud af landsorganisationen. Her foreslår formandskabet – og nu med tilslutning fra et flertal i hovedbestyrelsen – at LLO skal være en hel og udelelig organisation. Man vil, som det siges, undgå, at 2 pct. af medlemmerne på en generalforsamling melder resten ud, selvom disse hver for sig i tillid og tiltro har meldt sig ind i LLO. Hver enkelt medlem kan naturligvis fortsat udmelde sig, hvis hun er utilfreds. 3 medlemmer af hovedbestyrelsen er imod dette forslag, 2 undlod at stemme, mens 7 stemte for.

Servicekontorer

Der var også i HB 7 stemmer for forslaget til udmøntning af kongresvedtagelsen fra 2018 om igangsættelse af decentrale servicekontorer. Hensigten er, at alle afdelinger senest ved udgangen af 2023 skal have mulighed for at blive tilknyttet et servicekontor. Man vil sikre, at medlemmerne til enhver tid kan tilbydes en ordentlig service og sagsbehandling.

Central kontingentopkrævning

For tre år siden vedtog kongressen en principbeslutning om central kontingentopkrævning. Nu ønsker hovedbestyrelsen (7 mod 5) beslutningen udmøntet således, at den fælles kontingentopkrævning igangsættes senest 1. januar 2023 samt at kongressen 2. og 3. oktober fastsætter et minimumskontingent.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top