Skip to main content

Klagede over 314 kr. - fik 54.000 kr. tilbage

KNEB, KRUMSPRING, ULOVLIGHEDER OG VILDE PÅSTANDE.

10.000-vis af kroner er på spil, når lejere fraflytter. Mange udlejere forsøger sig med kneb og krumspring eller mystiske rapporter og vilde påstande. Kort og godt har moralen det skidt – selv hos professionelle udlejere. Men LLO hjælper.

Her er 7 nye eksempler fra Fyn og Jylland.

SVENDBORG:

ULOVLIGE STIGNINGER SIDEN 2013

Anette i Svendborg skulle dog ikke flytte, men kontaktede LLO’s servicekontor i Aarhus, fordi hun mente, at hendes huslejestigning i 2022 på 4% (314,80 kr.) var for høj.

Hun havde mistet sin mand inden for det seneste år, og bad om hjælp. LLO kiggede på sagen og fandt frem til, at der var lavet ulovlige huslejestigninger siden 2013.

Først var der lavet en ulovlig trappelejestiging indtil 2021, og efter dette huslejestigninger efter nettoprisindekset, der ikke havde hjemmel i lejekontrakten. Derudover var der også lavet ulovlig aconto-afkrævning for renovation.

LLO kontaktede derfor udlejeren og dennes repræsentant, hvorefter de den 20. december 2023 overførte 54.397,56 kr. til lejeren og yderligere nedsatte hendes husleje med mere end 1.700 kr. om måneden fra 8.472,35 kr. til 6.700 kr.

Altså gik Anette fra at bede om hjælp med en huslejestigning på 314,80 kr. om måneden til at få 54.397,56 kr. tilbage og få nedsat sin husleje med mere end 1.700 kr. tilbage om måneden.

 

MORSØ:

UDLEJER LØB FRA SIT ORD

En fraflytningssag omhandlede uenighed om en væg, som lejeren havde opført i lejemålet. Selvom udlejeren i dialogen med LLO klart tilkendegav, at han gerne ville tilbagebetale depositum og betale lejer for den opførte væg, så udeblev tilbagebetalingen.

Derfor fandt LLO´s servicekontor i Aarhus det nødvendigt at indbringe sagen for nævnet. Nævnet gav lejer medhold i, at depositum på 9.300 kr. skulle tilbagebetales, da udlejer ikke havde afholdt fraflytningssyn i overensstemmelse med reglerne på området, og i øvrigt selv havde oplyst, at han ville tilbagebetale depositum. Nævnet afviste dog at tage stilling til spørgsmålet om væggen.

Desværre har udlejer endnu ikke fundet anledning til at tilbagebetale beløbet, og lejeren er derfor henvist til advokat, da der er tale om et pengespørgsmål. Har man en indboforsikring med retshjælpsforsikring, vil denne typisk dække advokatomkostningerne.

 

KERTEMINDE:

DEN GIK IKKE!

Et professionelt udlejningsfirma bag et lejemål i Kerteminde Kommune forsøgte at fifle, men den gik ikke.

Lejeren boede i lejemålet i ca. 14 måneder. Der blev holdt både ind – og fraflytningssyn. I lejekontrakten var det dog aftalt, at ” lejemålet skal afleveres i samme stand som ved indflytning, bortset fra slid som skyldes almindelig slid og ælde”. I den omfangsrige fraflytningsrapport var på samtlige sider anført, at der ikke var konstateret skader udover almindeligt slid og ælde.

Udlejer havde fremsat krav om betaling af:

• Udskiftning af bordplade: 13.125 kr.

• + af og påmontering (af bordplade): 3.285 kr.

• + af og påmontering af el og vvs: 1875 kr.

• Reparation af gulv: 4.375 kr.

• Maling af vægge: 4.750 kr.

Dvs. i alt 27.410 kr. I flytteopgørelsen indgik desuden tilbagebetaling af depositum: 25.740 kr. og forudbetalt husleje: 8.580 kr samt et aftalt beløb for køb af gardiner og lamper på 2.500 kr.

36.000 kr. i stedet for 9.000 kr.

Efter udlejers beregning skulle lejeren derfor blot have 9.410 kr. retur.

Når det er aftalt, at lejer ikke skal betale for skader, der skyldes almindelig slid og ælde, og når der kun er fundet almindelig slid og ælde i lejemålet, så skal lejer selvfølgelig ikke betale for istandsættelsen, men dette afviste udlejer og dennes repræsentant. De tilbød i stedet, at lejer kunne få tilbagebetalt 20.000 kr. Efter at have drøftet dette med lejer, tilbød LLO, at sagen kunne lukkes, hvis udlejeren tilbagebetalte 35.000 kr. Dette svarede udlejer ikke på, og LLO indbragte derfor sagen for Huslejenævnet med krav om, at flytteopgørelsen blev revideret til

• Depositum: 25.740 kr.

• Forudbetalt leje: 8.580 kr.

• Køb af gardiner og lamper: 2.500 kr.

Lejer til gode: 36.820 kr.

Én uge efter at kontorlederen på LLO’s servicekontor i Aarhus havde indbragt sagen for nævnet, valgte udlejeren at tilbagebetale 36.820 kr. til lejer, og sagen er derfor nu afsluttet.

 

ODENSE:

UDLEJER TILBØD 4.000 KR. LLO KRÆVEDE 10.000 KR - OG FIK DET

Ved flyttesynet i denne sag fra Odense Kommune var der enighed om, at lejeren ikke skulle betale for istandsættelse.

Da lejeren efterfølgende modtog flytteopgørelsen, var der alligevel fratrukket en række beløb fra lejers depositum, som udgjorde 16.050 kr. Udlejeren mente, at lejeren kun skulle have 5.099 kr. retur.

Udlejeren havde modregnet i alt 10.951 kr til betaling for elopgørelse for 2022, vand – og varmeopgørelse for 2021, tilbageholdelse af et beløb til en eventuel ekstra vand – eller varmeregning for 2022 og lejeregulering med tilbagevirkende kraft for 2022.

LLO gjorde gældende, at der ikke var udarbejdet hverken gyldige el-, vandeller varmeregnskaber for hverken 2021 eller 2022, og at fristen for at sende gyldige regnskaber var overskredet, da sagen blev indsendt til Huslejenævnet. Derfor var eventuelle krav på betalinger - udover de allerede opkrævede acontobetalinger - bortfaldet. Da et evt. krav var bortfaldet, var der heller ikke noget grundlag for at tilbageholde et beløb til en eventuel ekstra vand – eller varmeregning for 2022. Sidst, men ikke mindst, var vilkåret om nettoprisindeksstigning i lejekontrakten dels uklart formuleret og dels var der ikke sendt meddelelse til lejeren om en lejestigning, før da hun fraflyttede. Derfor gjorde LLO gældende, at dette krav også bortfaldt.

Nej tak til 4.000 kr.

Der kunne ikke opnås enighed med udlejer forud for sagens behandling ved huslejenævnet, men mens sagen var i høring, tilbød udlejer i et høringssvar at tilbagebetale lejer 4.000 kr. til fuld og endelig afgørelse af sagen.

Efter at have drøftet dette med lejer, tog LLO kontakt til udlejer og oplyste ham om, at hans tilbud ikke kunne accepteres, men at lejer var villig til at afslutte sagen, hvis han betalte 10.000 kr. tilbage med det samme og dvs. inden LLOs høringsfrist. Dette valgte udlejer at gøre, og sagen er derfor nu afsluttet.

 

ODENSE:

EN UTAKNEMMELIG LEJER

LLO har registreret en sag som afsluttet, idet lejer er stoppet med at betale medlemskontingent og svare på henvendelser. Sagen omhandlede lejens størrelse og mangler i et lejemål beliggende i Odense Kommune.

Da sagen om lejens størrelse havde en frist, startede LLO’s servicekontor med denne problemstilling. LLO vurderede, at lejen var for høj, idet lejer betalte 8.350 kr. for leje af et rækkehus på 85 m2, svarende til ca. 1.179 kr/m2/år. Efter at LLO kontaktede udlejer, tog ´denne kontakt til lejeren. De aftalte et møde i lejemålet, hvor de drøftede lejens størrelse og nogle af manglerne i lejemålet. Parterne aftalte, at lejen skulle nedsættes med 1.050 kr/måned til 7300 kr/måned, svarende til ca. 1031 kr/m2/år, og så lavede de en aftale omkring udbedring af nogle af manglerne ved lejemålet.

Lejen blev nedsat med tilbagevirkende kraft, idet lejeren havde boet i lejemålet i mindre end 1 år, så lejer fik 12.600 kr. udbetalt, og derudover betaler han så nu 1050 kr. mindre i husleje pr. måned.

Lejeren var efterfølgende utilfreds med, at han ikke kunne klage over lejen.

 

SILKEBORG:

UDLEJER BENÆGTEDE LOVEN

En stærkt forsinket fraflytningssag i Silkeborg kommune er nu afsluttet.

Udlejer, som er et professionelt udlejningsfirma, havde afholdt fraflytningssyn 22 dage efter, at de blev bekendt med, at lejer var fraflyttet lejligheden. De tilbageholdt 7.000 kr. af lejers depositum til udgifter til maling af boligen.

LLO’s kontorleder på servicekontoret i Aarhus fastholdt overfor dem, at fraflytningssynet var afholdt for sent, og at krav på betaling for istandsættelse derfor var bortfaldet efter reglerne i lejelovens § 187. Dette nægtede udlejer at anerkende, og LLO indbragte derfor sagen for nævnet. Efter sagens indbringelse fortsatte udlejeren med at kontakte LLO og forsøgte at redegøre for, hvorfor hun ikke mente, at lejeren havde krav på tilbagebetaling af noget beløb.

Hun har dog senere meddelt, at hun har tilbagebetalt beløbet til lejers konto, selvom hun ikke er enig i kravet, og lejeren har bekræftet modtagelsen. LLO har derfor orienteret nævnet om, at sagen er afsluttet. lettet.

 

AABENRAA:

9.000 KR. TILBAGE

I en sag fra Aabenraa Kommune fik lejeren 9.406,25 kr. tilbage med hjælp fra LLO’s servicekontor i Aarhus.

Sagen omhandlede en fraflytning, hvor udlejer tilbageholdt den resterende del af depositum. Udlejeren havde ikke udfærdiget en fraflytningsrapport, hvorfor man ikke kan opkræve betaling af lejer for forringelse, som skyldtes slid og ælde. Derfor endte udlejeren med at måtte tilbageføre depositum til lejer.

 

Om forfatteren

LLO´s Servicekontor i Aarhus og Kjeld Hammer

Back to top