Skip to main content

Kongres 2018: Færre københavnere på kongressen

De tre-årige kongresser i LLO får fremover færre delegerede. Kongressen vedtog nemlig et forslag fra hovedbestyrelsen om, at repræsentationen opgøres således: 1 delegeret for hver afdeling, og derudover som noget nyt: 1 delegeret for hver påbegyndt beregnede 500 medlemmer. Beregningen af delegerede foretages på baggrund af det foregående års indbetalte kontingent divideret med enkeltmedlemssatsen for landskontingentet.

Lovændringen betyder skønsmæssigt, at kongresserne fremover får ca. 100 delegerede. Størst effekt får ændringen for LLO Hovedstaden. Fra i dag at kunne sende 67 delegerede, får “københavnerne” fremover kun ca. 40. Bemærkelsesværdigt nok, så stemte LLO Hovedstaden massivt ja til forslaget om at begrænse sin egen repræsentation på kongressen. Kun fem i forsamlingen stemte imod.

Alle med i HB

Hovedbestyrelsen vil fremover bestå af forretningsudvalget på seks medlemmer, samtlige regionsformænd og som noget nyt en repræsentant for de afdelinger, der i forvejen ikke er repræsenteret i HB via et FU-medlem og eller en regionsformand. Dermed får alle afdelinger – uanset størrelse – en plads i hovedbestyrelsen. Afdelinger med over 10.000 medlemmer vælger yderligere ét medlem for hver påbegyndt 10.000 medlemmer. HB vil dermed fremover bestå af 18-19 medlemmer.

Brev eller E-mail til alle

Med et stort flertal vedtog kongressen, at afdelinger, der ønsker at udmelde sig af Landsorganisationen, skal indkalde samtlige medlemmer direkte ved brev eller E-mail. En annonce i den lokale ugeavis er altså ikke nok. Nyt er også, at “generalforsamlingen skal afholdes på et tidspunkt, “der er hensigtsmæssigt”. Det går altså ikke at indkalde til generalforsamling på en Sct. Hans-aften, sådan som det er set i afdelinger, der ville bryde ud af LLO. I forvejen siger lovene, at beslutningen skal ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Denne bestemmelse gælder fortsat. Den samme gør kravet om, at 2/3 af de tilstedeværende skal stemme for udmeldelse på den første af de to generalforsamlinger, hvorefter en ny, ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes til afholdelse inden 4 uger.

CVR-nummer et krav fremover

Fremover er de lokale afdelinger forpligtet til at oprette et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen samt løbende ajourføre dette register, så afdelingens ledelse svarer til den, som er valgt på den seneste generalforsamling. Lovændringen blev énstemmigt vedtaget.

Kontingent i fire rater

Kontingentet til Landsorganisationen og Boligtagernes Solidaritetsfond skal fremover indbetales i fire lige store rater, hhv. 31/3, 30/6, 30/9 og 15/12. Beslutningen bunder i, at for mange afdelinger er i kontingentrestance.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top