Skip to main content

LLO: Bred - men desværre også lidt tam - boligaftale…

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet har i dag indgået en politisk aftale om bygge- og boligpolitiske indsatser.

Aftalen, som spænder bredt, mangler dog konkrete og forpligtende forbedringer og fokuserer i stedet på at lave kommende analyser/undersøgelser for ændringer af lejelovgivningen.

Et centralt punkt i aftalen er præciseringen af muligheden for nettoprisindeksering af huslejen i omkostningsbestemte boliger. Ændringen er baseret på en dom fra Østre Landsret, men aftalen adresserer ikke det presserende spørgsmål om, hvad der sker, når det midlertidige huslejeloft udløber, og hvordan huslejen skal reguleres fremover. Lejernes Landsorganisation (LLO) mener, at regering og Folketing bør komme med en klar plan til de ramte lejere.

Aftalen lægger også op til at sikre beboerrepræsentationer får større betydning i retssager, så alle lejere kan blive omfattet af en verserende sag i retten - på samme måde som man kan under huslejenævnsbehandlingen. LLO har tidligere efterspurgt netop sådan en mulighed og vi er glade for at parterne har prioriteret dette, selvom der kun er lagt op til at lave en analyse af udfordringen - og ikke en decideret lovændring.

Aftalen indeholder også en ny analyse af sagsbehandlingstiden i huslejenævnene med henblik på at forkorte den og sikre ensartet sagsbehandling i hele landet. Det er dog bekymrende, at aftalen ikke nævner den tidligere rapport om huslejenævnenes organisering fra februar 2022, som har samlet støv i fjorten måneder. LLO mener, at man bør tage udgangspunkt i den eksisterende viden og de forslag, der allerede er blevet fremlagt.

En ændring af reglerne for tilbudspligt ved salg af private udlejningsejendomme nævnes også i aftalen. LLO mener, at det er fornuftigt at lukke hullet i loven, der blev udnyttet i såkaldte "Six-pack" salg, men påpeger, at dette ikke nødvendigvis vil føre til flere andelsboliger. Ejendomsprisernes himmelflugt er en afgørende faktor, da potentielle andelshavere skal konkurrere med pengestærke aktører som kapitalfonde og pensionskasser.

Endelig lægges der op til en undersøgelse af en ny spekulationsfri andelsform, hvilket LLO finder spændende. Det bemærkes dog, at parterne ikke er forpligtede til at stemme for et lovforslag om dette, men blot at foretage en analyse.

Landsformand Helene Toxværd udtaler: "I LLO er vi naturligvis glade for, at der er tale om en meget bred aftale, og vi er også klar over, at dette betyder, at der ikke umiddelbart er lagt op til forbedringer af lejernes vilkår. LLO mener, at der er brug for, at det gøres mere attraktivt at bo til leje, og vi efterlyser helt konkrete tiltag, f.eks. i forhold til de alt for lange sagsbehandlingstider i huslejenævnene, og så efterlyser vi også, at regeringen og Folketinget kommer med et bud på, hvad der skal ske, når huslejeloftet udløber til årsskiftet.”

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top