Skip to main content

LLO hjælper: 1000-vis af kroner til lejerne

Men også stigning i antallet af paragraf 5, stykke 2-renoveringer på Københavns Vestegn.

LLO i Glostrup vandt mange, omend ikke alle sine sager i året op til generalforsamlingen d. 28/3. Derved har mange medlemmer sparet store penge på bistand fra LLO, både som éngangsbeløb og som faste månedlige udgifter.

På generalforsamlingen kunne formanden, Annette Sønderby Jensen, se tilbage på et meget travlt år med 100 flere henvendelser end året før. Sagerne har omhandlet en bred vifte af lejeretslige spørgsmål, såsom ind- og fraflytning herunder udbetaling af depositum, vedligeholdelsesproblemer, forbedringer af det lejede, fugt- og skimmelsvampeproblemer, tidsbegrænsede lejemål, lejens størrelse i småhuse, lejestigninger efter det omkostningsbestemte princip og efter boligreguleringslovens § 5. stk. 2. Endvidere lejestigninger vedrørende vaskeri, forbedringsforhøjelser, varmeregnskaber, opsigelser samt genhusning. På generalforsamlingen blev mange af dem nævnt og kommenteret.

Letbaneselskabet måtte bøje sig

Hovedstadens Letbane, som er selskabet bag bygningen og fremtidig drift af letbanen langs Ring 3, kom ikke godt fra at forsøge at løbe om hjørner med en lejer i den nedrevne ejendom, Ringvej 1-5. Sagen vedrørte genhusning. Letbaneselskabet havde på trods af lejers uopsigelige lejekontrakt først fornyet kontrakten midlertidigt og dernæst tilbudt en tidsbegrænset kontrakt.Letbaneselskabet erkendte i forbindelse med Huslejenævnets behandling af sagen, at det var forpligtet til at genhuse lejerne permanent. Borgerservice skulle forestå genhusningen, som blev gennemført pr. 1. november 2018, men først efter flere problemer med betingelserne for genhusningen. Lejerens depositum på 22.000 kr. blev også først udbetalt efter en del korrespondance.

I ejendommen Hovedvejen 56B blev lejerne mødt med et lejestigningskrav på ca. 65 pct.I Huslejenævnet blev lejeniveauet fastsat til 675 kr. pr. kvm. årligt, hvilket var noget lavere end varslingen. Lejerne sparer herved 28.125 kr. årligt.

Store tilbagebetalinger

Huslejenævnet i Ishøj har behandlet en sag om tilbagebetaling af depositum på 38.700 kr. Udlejer ville ikke tilbagebetale depositummet på trods af, at det var aftalt ved fraflytningssynet. Efter sagens indbringelse meddelte udlejers administrator, at administrationen udbetalte de 38.700 kr.

I ejendommen Hovedvejen 104-106 er spørgsmålet om det lejedes værdi efter at lejligheden er moderniseret efter § 5. stk. 2 indbragt og under behandling. Lejeniveauet var i kontrakten fastsat til 1570 kr. pr. m² årligt. Men den blev nedsat til 1328 kr. pr. m² årligt efter LLOs forespørgsel. Dette mener LLO fortsat er for højt. Lejer har fået tilbagebetalt 15.000 kr. indtil nu.

Lejerne på Ørnebjergvej vandt

En længerevarende sag fra Ørnebjergvej 3A-K er afsluttet. Landsretten havde afsagt kendelse til lejernes fordel, hvilket medførte, at udlejer indbragte sagen for Procesbevillingsnævnet med anmodning om, at sagen kunne indbringes for Højesteret. Procesbevillingsnævnet afviste sagen i oktober 2018, hvorefter Landsrettens kendelse er endelig. Lejerne fik medhold i spørgsmålet om en lavere pris på ejendommen ved opførelsen og dermed fastsættelsen af afkastet, der nu bliver væsentligt lavere end varslet. Udlejer blev pålagt at betale 90.000 kr. i sagsomkostninger, og lejernes forsikringer dækker resten, dog modregnes selvrisikoen.

Paragraf 5, stykke 2-sager

Også i Glostrup ser man nu flere og flere eksempler på renovering af lejligheder efter § 5, stk. 2 i Boligreguleringsloven. Det samlede medlemstal i LLO Glostrup ligger stabilt på ca. 300, heraf 100 enkeltmedlemmer, men udskiftningen i den sidste gruppe er stor. Alle valg til bestyrelsen var genvalg.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top