Skip to main content

LLO´s struktur: Fup eller fakta?

Dokumentation: Hvad er fakta om LLO´s struktur efter kongressen i 2021?

LLO’s topledelse tilbageviser en række forkerte påstande om lovændringer på kongressen. De slår fast: afdelingerne er fortsat selvstændige. De råder fortsat over egen formue og de har fortsat ansvaret for servicen af medlemmerne.

Ved LLO’s kongres i oktober 2021 blev der truffet mange og vigtige beslutninger om fremtiden for LLO. Det var ikke mindst beslutninger på baggrund af de seneste års lokale interne stridigheder, og et fælles ønske om at styrke både servicen for lejerne og styrke LLO. Vi er og bliver den vigtigste organisation for lejerne i Danmark, og vi skal sikre, at dette også er tilfældet i fremtiden.

Først og sidst: Bedre vilkår for lejerne

Kongressen blev en milepæl i LLOs historie. Hovedbestyrelsens forslag til lovændringer blev stort set alle vedtaget og træder i kraft i løbet af denne kongresperiode. De vigtigste vedtagelser er, at LLO fremover bliver en hel og udelelig organisation, og at vi dermed får ro og ressourcer til at gøre det, vores medlemmer forventer – nemlig at bruge vores tid og vores ressourcer til at arbejde for bedre vilkår for lejerne.

Ændringer tager tid, ændringer skal indarbejdes i vores måde at arbejde på, vores måde at være sammen på, og ændringer skal forklares, så det er klart for alle, hvad vi skal og ikke skal. Vi skal under alle omstændigheder undgå myter og fordrejninger. Vi har her på siden lavet en simpel oversigt, der viser LLO før og efter kongressen i 2021.

 

 

Fup og Fakta – om de vigtigste beslutninger om LLO som en udelelig organisation

Det er fup at påstå, at man ikke i fremtiden kan melde sig ud af LLO, men det er fakta, at LLO-medlemmer for fremtiden ikke kan tvangsudmeldes af LLO af et ofte meget lille antal fremmødte ved en generalforsamling i lokalafdelingen. For fremtiden må utilfredse medlemmer, der vil noget andet end LLO, selv starte forfra og selv opbygge en ny organisation med medlemmer, lokaler og økonomi. For fremtiden er LLO-medlemmer selv herrer over, om de er en del af LLO eller ej.

Det er også fup at påstå, at kongressens vedtagelser betyder, at afdelingerne mister deres selvstændighed. For selv om den lokale afdeling ikke længere kan udmelde sig af LLO uden hovedbestyrelsens accept, så beholder afdelingen sig egen organisation og sin bestyrelse. Dertil kommer, at afdelingen fortsat vil være selvstændig med cvr-nummer, og egne aktiver i form af formue og lokaler, ligesom afdelingen fortsat selv vil stå for ansættelser og afskedigelser.

 

Fup og Fakta – om de vigtigste beslutninger om servicekontorer...

Det er et faktum, at vedtagelsen på kongressen betyder, at alle afdelinger senest ved udgangen af 2023 skal være tilknyttet et servicekontor, og at målet er at sikre god service, uanset hvor i Danmark man bor. Men det er fup, at dette skulle betyde, at afdelingen ikke længere selv kan varetage sin sagsbehandling. For det kan afdelingen godt i fremtiden. Vel at mærke, hvis afdelingen lever op til de krav til medlemsservicen, som vi sammen har opstillet, f.eks. i forhold til åbningstider og telefontider.

Forskellighed, men først og fremmest hjælp

Et servicekontor bliver ikke det samme alle steder i landet. De ser ikke ens ud, og de vil næppe være bemandet og drevet ens over hele landet! Men servicekontorerne kommer til at ligne hinanden på den måde, at de vil være der som en støtte for den enkelte afdeling som et sikkerhedsnet under både afdeling og de lokale medlemmer, hvis den lokale service af én eller anden grund halter, og der er brug for hjælp.

Et servicekontor kan være nedsat af Hovedbestyrelsen, sådan som det skete i Aarhus i 2016, da flere afdelinger i området forsvandt, og ingen af de andre lokale afdelinger var i stand til at hjælpe de tilbageblevne medlemmer. Men et servicekontor kan også være en enkelt afdelings medlemsservice, eller det kan være et samarbejde imellem to eller flere afdelinger. Det afgørende er, at man kan levere den service, som medlemmerne med rimelighed forventer af LLO, overholder de fælles servicemål og løser opgaven.

Hjælp når behov

Hvordan det enkelte servicekontor drives, vil i høj grad være op til den eller de lokale afdelinger og de lokale muligheder, disse har. Eksisterende kontorer kan sagtens fortsætte, for der er ingen, som har interesse i at lukke eller ødelægge velfungerende lokale serviceordninger. Vi skal ikke ud og ”opfinde nye løsninger” der, hvor servicen allerede i dag fungerer. Forskellen på før og nu er, at Hovedbestyrelsen skal drøfte og sammen fastlægge både overordnede og konkrete krav til medlemsservicen – krav der fortæller vores medlemmer, hvad de kan forvente som medlem.

Det er derfor fup at påstå, at den lokale afdeling mister sin medlemsservice, når det i virkeligheden handler om at styrke og fremtidssikre medlemsservicen. Faktum er, at vi skal styrke og fremtidssikre sammen - på tværs af landet - når Hovedbestyrelsen fremover skal drøfte og sikre, at alle LLO-medlemmer skal kunne få hjælp, når de har behov for det.

 

Fup og Fakta – om overgangen til central kontingentopkrævning...

Allersidst lige et par ord om overgangen til central kontingentopkrævning. Alle medlemmer vil i løbet af 2022 blive opkrævet fra et og samme sted. Det vil sige, at betalinger sker til samme sted, og at man her kan se, hvem der er medlemmer og hvordan disse skal opkræves. Men det er fortsat de lokale afdelinger, der har råderet over pengene og også dem, der fastsætter det lokale kontingent. Oplysninger om navn, medlemsnummer og status (om man har betalt!) vil kunne ses centralt, men sagsbehandlingen vil stadig ligge hos den lokale afdeling.

55 kr. og 15 kr. om året

Der har siden kongressen være adskillige bud og forudsigelser om, hvad overgangen til central kontingentopkrævning og tilslutning til servicekontorer ville betyde økonomisk for den enkelte afdeling og for medlemskontingentet. Kongressen besluttede, at tilslutning til central kontingentopkrævning skal koste 55 kr. om året for enkeltmedlemmer og 15 kr. om året for forenings- eller gruppemedlemmer.

Dette er en ekstra udgift for lokalafdelingerne, men disse sparer til gengæld tid og penge, når andre står for arbejdet. Om det reelt vil være en udgift eller besparelse afhænger af den enkelte afdelings tidligere omkostninger. Men der frigøres under alle omstændigheder tid, som så forhåbentligt kan bruges på medlemmerne.

Bliv i LLO!

Kritikere af kongressens beslutninger om LLO som en hel og udelelig organisation, beslutningen om central kontingentopkrævning og beslutningen om servicekontorer har i de sidste måneder været ude med en del påstande! Vi håber, at vi med denne gennemgang af fup og fakta har hjulpet dig som lejer. Hvis du er medlem af en LLO-afdeling, som bryder med hovedorganisationen, håber vi, at du vil overveje situationen én gang til og blive i LLO. Vi håber, at du vælger at beholde dit LLO-medlemskab.

 

Med venlig hilsen og på gensyn

Helene Toxværd, landsformand og Lars Dohn, næstformand

 

Esbjerg, Horsens, Silkeborg og Holstebro

Er du medlem i LLO Esbjerg, LLO Horsens, LLO Silkeborg eller LLO Holstebro er din lokale afdeling på vej ud af LLO, men du har stadig mulighed for at vælge at blive i LLO.

Hold dig orienteret på llo.dk

Om forfatteren

Helene Toxværd og Lars Dohn

Helene Toxværd er landsformand i Lejernes Landsorganisation, Lars Dohn er næstformand.

Back to top