Skip to main content

Må man ryge i eget hjem?

Der står intet i loven, men i de lejekontrakter hvor et forbud findes, bør man afholde sig fra det.

I de senere år har der været stort politisk fokus på rygning, blandt andet som følge af lov om røgfri miljøer. Loven indskrænker muligheden for rygning i det offentlige rum og på serveringssteder. Derudover påbyder loven arbejdsgiver at udarbejde en rygepolitik, der også kan indskrænke mulighederne for rygning på arbejdspladsen. Loven regulerer imidlertid ikke forholdene i det private hjem, herunder lejeboliger, og spørgsmålet bliver derfor, om udlejer dels kan indføre et forbud mod rygning i lejekontrakten fra lejemålets start, og dels om udlejer kan indskrænke retten til at ryge i eksisterende lejemål.

Forbud i kontrakten

I tiden kort efter indførelsen af lov om røgfrie miljøer spurgte Folketingets boligudvalg ministeren om problematikken. Ministeren svarede:

”Lejelovgivningen indeholder ingen regler om rygning i lejede lokaler. På den baggrund er der efter Velfærdsministeriets opfattelse i princippet ikke noget til hinder for, at udlejer i nye lejeaftaler indsætter vilkår om, at der ikke må ryges i eller på ejendommen. Eksisterende lejere vil derimod ikke kunne blive mødt med krav om indsættelse af sådant et vilkår i lejeaftalen. ”

Hvis man som lejer vælger at bryde et rygeforbud indskrevet i kontrakten, vil der derfor være tale om misligholdelse af kontrakten. Det er imidlertid ikke al misligholdelse som kan medføre opsigelser eller ophævelser. Loven stiller nemlig samtidig krav om, at misligholdelsen skal være væsentlig. Ministeriet har på denne baggrund udtalt, at enkeltstående tilfælde nok ikke kan føre til opsigelse mv., men som tiderne ændrer sig, vil man ikke kunne afvise, at rygning i strid med kontrakten kan medføre, at man bliver tvunget til at fraflytte. Generelt kan det naturligvis ikke anbefales at agere i strid med lejekontrakten.

Efterfølgende ændringer

Som det fremgår ovenfor skal en lejer ikke tåle, at udlejer ensidigt ændrer lejekontrakten. Udover lejekontrakten reguleres adfærd i ejendommen også af en eventuel husorden. Spørgsmålet bliver herefter, om udlejer ensidigt kan ændre husordenen for eksisterende lejere med den virkning, at lejere, som har boet der i mange år, pludselig bliver pålagt ikke at ryge i deres eget hjem. Der er forskellige holdninger til dette i den juridiske teori, men i Lejernes LO er holdningen, at hvis der ikke kan ske en ensidig ændring af kontrakten, kan udlejer heller ikke indføre et sådan forbud ad omveje via husordenen. Det skal dog skal bemærkes, at udlejer altid har ret til at regulere rygning både på indendørs og udendørs fællesarealer.

Der er ikke nogen eksempler fra praksis, hvor en lejer er blevet forsøgt opsagt for rygning i eget hjem i strid med husordenen. Men spørgsmålet er som sagt uafklaret. I takt med at samfundet ændrer holdning, og når forskningen på området bliver bedre, kan det ikke afvises, at rygning i strid med en efterfølgende indsat husorden i sidste ende kan medføre opsigelse. Også her skal der være tale en væsentlig overtrædelse, hvorfor enkeltstående tilfælde nok ikke vil være tilstrækkeligt for udlejer.

Lejelovenes almindelige regler

Uanset hvad der er aftalt i kontrakten eller angivet i husordenen, gælder lejelovenes almindelige regler, hvorefter man som lejer blandt andet ikke må være til gene for sine naboer. Hvis man vælger at ryge i sit eget hjem, stiller dette større krav til, hvordan man i øvrigt behandler lejemålet og dets indeklima, hvilket kan betyde øget behov for udluftning og maling af lejemålet. Rygning bliver fortsat i fraflytningsmæssig henseende anset for sædvanlig brug af det lejede, og der vil derfor skulle meget til førend man ved sædvanligt brug (rygning) kan være til gene for sine naboer i juridisk forstand. Det kan dog ikke afvises, at rygning kombineret med fx utilstrækkelig udluftning vil kunne udgøre en overtrædelse af lejelovens regler.

Konklusion

Det er i meget få kontrakter, at vi ser et indskrevet forbud mod at ryge, men i de kontrakter, hvor det findes, bør man afholde sig fra det.

Generelt opfordrer Lejernes LO til, at man som naboer tager hensyn til hinanden uanset hvad der fremgår af kontrakt og husorden, og tidlig dialog kan oftest løse problemet.

Praksis indeholder os bekendt ikke nogen eksempler på, at en lejer er blevet tvunget til at flytte for at have røget i eget hjem, og det er højst tvivlsomt, om et husordensforbud vil være nok til at sætte lejer ud, ligesom det er tvivlsomt om rygning kan være direkte i strid med loven – så længe man tager de rigtige forholdsregler om fx udluftning.

 

Om forfatteren

Se artikler af Jakob Møldrup-Lakjer

Jakob Møldrup-Lakjer er juridisk chef I LLO Hovedstaden

Back to top