Skip to main content

Må udlejer kræve 100 eller 150 kr. årligt for administration af tv-pakke?

Det var spørgsmålet, som Københavns Huslejenævn skulle tage stilling til i en sag om, hvor meget udlejer årligt må kræve for at administrere fælles antenneanlæg.

Hvad siger loven?

Hvis udlejer administrerer et fælles antenneanlæg, og udlejer derfor leverer en tv-pakke til lejerne, må udlejere efter loven pålægge lejer at betale ’rimelige udgifter’ til administration for at administrere dette efter lejelovens § 46c. Da denne bestemmelse blev sat ind i lejeloven, skrev boligministeren i forarbejderne, at det blev forudsat, at rimelige udgifter var 100 kr. om året, medmindre at særlige omstændigheder gjorde sig gældende.

Udlejer kan kræve disse udgifter, uanset om lejer får leveret tv-pakken, eller om lejer har valgt at frasige sig leverance af den fælles tv-pakke.

Hvad gik tvisten på?

Men udlejer opkrævede 150 kr. årligt fra lejerne, hvilket et af vores medlemmer mente var for meget. Lejeren kontaktede derefter udlejer og gjorde opmærksom på, at han ikke mente, at dette var rimeligt.

Da udlejeren ikke ville nedsætte administrationsudgifterne, bistod vi lejeren med at indbringe sagen for huslejenævnet.

Under sagen gjorde lejeren gældende, at når man i 2015 ved lovændringen forudsatte, at det var 100 kr. pr. år, kunne udlejer ikke hæve dette til 150 kr. om året med henvisning til lovens forarbejder.

Udlejer gjorde modsat gældende, at beløbet var rimeligt, og at når man ikke havde sat en beløbsgrænse i bestemmelsen, så var det fordi det ikke var fast. Derudover gjorde udlejer gældende, at bemærkningerne i forarbejderne formentlig var skrevet af en person uden faglig erfaring fra området i ministeriet, og at dette derfor var et ukyndigt bud.

Hvad sagde huslejenævnet?

Huslejenævnet kom frem til, at lovgiver ved angivelse af de 100 kr. havde angivet et niveau, der også tog højde for, at udlejer skulle administrere, at nogle frameldte sig levering af tv-pakker. Huslejenævnet regulerede derfor alene beløbet med udviklingen af netto prisindekset, således at udlejer i 2018 kunne opkræve 102,00 kr. og 103,20 kr. i 2019. Sagen er efter det oplyste ikke anket ved deadline for dette blads udgivelse.

Hvorfor er dette spørgsmål interessant?

Hvis udlejer ikke er enig i at skulle nedsætte administrationsgebyret, vil det kræve, at man skulle indbringe sagen for huslejenævnet, hvilket koster lige over 300 kr. at gøre. Der er derfor lang tid, førend der er egentlig procesøkonomi i at få prøvet spørgsmålet, da den årlige besparelse udgør mindre end 50 kr. Mange administratorer opkræver dog fortsat 150 kr. for de mange tusinde lejemål, de administrerer, og i denne sammenhæng er der tale om rigtigt mange penge.

Man kan dog overveje, om det er værd at rette henvendelse til udlejer, idet udlejer kan risikerer et tillægsgebyr på 2.180 kr., hvis udlejer taber sagen. Lejer vil dog i sidste ende risikere, at udlejer ikke mener sagen skal afsluttes i huslejenævnet, hvorefter sagen skal prøves i retten.

 

Om forfatteren

Se artikler af Søren Sylvan Müller

Cand. jur. i LLO Hovedstaden

Back to top