Skip to main content

Når en ejendom skifter ejer under en huslejenævnssag

En lejer måtte stævne huslejenævnet, før han - med LLO’s hjælp – fik sit depositum tilbage.

Det sker ofte, at en ejendom skifter ejer, mens huslejenævnet behandler sager om en eller flere lejemål i ejendommen. I disse tilfælde indtræder den nye ejer i de verserende sager. Men hvem har egentligt pligten til at tjekke op på ejerforholdene?

Og hvad gør man, hvis det først efter afgørelsen kommer frem, at ejendommen har skiftet ejer? Svaret er, at det er huslejenævnet, som har denne pligt og at huslejenævnet har pligt til at genoptage sager, hvor de har inddraget de forkerte parter. Det kan dog nogle gange tage lang tid, som fx i nedenstående eksempel:

Ejendommen skifter ejer

I Lejernes LO Hovedstaden har vi bistået en lejer fra Dragør i sådan en sag. Efter at lejeren flyttede ud opstod en tvist om tilbagebetaling af det indbetalte depositum, hvorfor vi på vegne af lejeren indbragte sag for Huslejenævnet i Tårnby Kommune.

Huslejenævnet traf senere afgørelse, som blev sendt ud til parterne på indbringelsestidspunktet, men ved den efterfølgende inddrivelse viste det sig, at ejendommen havde skiftet ejer under sagen uden at hverken huslejenævnet eller lejer havde været opmærksomme herpå, og den nu tidligere udlejer havde ikke oplyst om salget. Når huslejenævnet ikke havde hørt de korrekte parter eller sendt afgørelsen ud til de rigtige parter, var det vores opfattelse, at huslejenævnets afgørelse derfor var ugyldig og skulle genoptages ved nævnet, hvorefter de korrekte parter kunne høres og afgørelsen sendes det rigtige sted hen.

Lejer måtte stævne huslejenævnet

Huslejenævnet i Tårnby var imidlertid af en anden opfattelse og traf afgørelse om ikke at genoptage sagen med den begrundelse, at lejeren og Lejernes LO Hovedstaden var nærmest til løbende at undersøge ejendommens ejerforhold og meddele dette til nævnet. Det kunne hverken lejeren eller LLO Hovedstaden leve med, hvorfor vi udtog stævning imod Huslejenævnet I Tårnby Kommune med påstand om, at huslejenævnet skulle anerkende, at deres afgørelse var forkert.

Huslejenævnet erkendte og rettede op

Der gik dog ikke lang tid efter at lejeren havde stævnet nævnet, før det erkendte fejlen og rettede op på forholdet. Lejeren har nu fået sine penge tilbage - uden at retssagen skulle gennemføres. Men det er uheldigt, at der ligefrem skulle en stævning til, før huslejenævnet anerkendte, at det er deres pligt at undersøge, hvem der er de korrekte parter, inden nævnet træffer afgørelse.

Vær opmærksom på parterne inden....

Som kommende part i en huslejenævnssag er det vigtigt, at man undersøger hvem parterne er, inden sagen indbringes. Hvis udlejer eksempelvis bruger et administrationsselskab, er det fortsat ejeren, der bliver part. Hvis man lejer sin bolig af selve ejeren, kan man på www.tinglysning.dk se, hvem der ejer ejendommen inden sagen indbringes. Bor man til fremleje, vil sagen skulle indbringes imod den, man har indgået aftalen med.

Om forfatteren

Se artikler af Jakob Møldrup-Lakjer

Jakob Møldrup-Lakjer er juridisk chef I LLO Hovedstaden

Back to top