Skip to main content

Skimmelsvamp - en svær sag

Vi ser i disse dage i LLOH en del henvendelser i medlemsrådgivningen vedrørende skimmelsvamp.

I den forbindelse er det vigtigt at bide mærke i, at det er årsagen til skimmelsvampen der fastslår, hvem der i sidste ende skal betale for udbedringen af skimmelsvamp. Det kan godt ende med at være lejer.

Kontakt din udlejer!

Skimmelsvamp i boligen kan skyldes mange ting. Nogle ting kan du som lejer selv forebygge ved at lufte ud hyppigt, rengøre dine vinduespartier når der løber dug ned af ruden osv. Skimmelsvamp kan også opstå i boligen på grund af de benyttede materialer eller som en følge af fejl og skader i bygningen. Som udgangspunkt er det dig som lejer, der står med ansvaret for at melde en mistanke om skimmelsvamp. Hvis du mistænker skimmelsvamp, fx som følge af resultatet af en hjemmetest, forhøjede blodværdier eller synlig vækst, har du pligt til at kontakte udlejer. Udlejer har derefter valget om han vil undersøge lejemålet selv eller afvente en indbringelse for huslejenævnet.

Når der så er påvist skimmelsvamp, opstår en række spørgsmål, herunder:

• Kan du blive boende mens svampen behandles?

• Har jeg krav på kompensation for den tid, jeg ikke kan benytte mit lejemål?

• Har jeg krav på genhusning?

• Skal jeg betale husleje for mit lejemål og betale for genhusning, mens jeg bor der.

Ophold mens svampen behandles

Hvorvidt du kan blive boende, kommer an på skimmelsvampens omfang og hvorvidt det er sundhedsskadeligt at opholde sig i lejemålet. Hvis du er i tvivl, bør du undersøge spørgsmålet nærmere, eventuelt via kommunen.

Kompensation for tiden forud for behandling

Lejelovens §11 stk. 2. fastslår, at en lejer kan kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen, så længe en mangel forringer det lejedes værdi for lejeren. Sagerne kan dog være svære at føre i praksis, da det kræver klarhed over, hvorfor skimmelsvampen er opstået og hvor stor en brugsværdiforringelse, der har været i en given periode.

Genhusning

Udlejer har kun pligt til at få behandlet lejemålet for skimmelsvamp. Det er dit eget ansvar at finde et andet sted, du kan opholde dig indtil skimmelsvampen er blevet færdigbehandlet. Nogle gange kan man opnå dækning via eget forsikringsselskab.

Hvis du er nødt til at fraflytte dit lejemål midlertidigt pga. skimmel, er det vigtigt, at eventuelt indbo også renses, inden lejemålet tages i brug igen.

Betaling

Betaling for husleje og for genhusning er svær at svare på og kommer an på sagens omstændigheder. Udlejer kan give huslejefrihed i renoveringsperioden, hvadenten udlejer står for genhusning eller ej, og forsikringen kan tilbyde at betale for genhusningen. Som hovedregel kræver lejefrihed enten en aftale eller en dom. Er det en meget omfattende skimmelsvampsag, er der mulighed for at du kan ophæve lejeaftalen, hvis skimmelsvampen kan anses for at være en væsentlig mangel eller udlejer har handlet urimeligt ved fx at skjule manglen. Ophævelsen skal dog ske, mens renoveringen foregår og kun, hvis der er tale om en væsentlig mangel.

Huslejenævnet – Ankenævnet – Boligretten

Skimmelsvampsager kommer ofte for Huslejenævnet. Enten fordi udlejer mener, at det er lejers brug af lejemålet, der er årsag til skimmelsvampen, men også hvis udlejer ikke reagerer på henvendelser fra lejer omkring skimmelsvampen.

Sager, der kommer for Huslejenævnet, kan ankes til Ankenævnet, hvis det er i Københavns Kommune - ellers sker anke direkte fra huslejenævn til boligret. Det kan blive en meget bekostelig affære - især hvis du tjener for meget til at kunne få fri proces. Indboforsikringer kan indeholde retshjælp, og det er derfor en god ide at have en indboforsikring med hjælp til skimmelsvamp, vandskader, brand og retshjælp. Sager i Ankenævnet i Københavns Kommune kan også indbringes for Boligretten, såfremt du eller udlejer ikke er enig i afgørelsen.

Husk indboforsikringen!

Sager om skimmelsvamp er altså ikke ligetil, og det er ikke automatisk udlejer, der hæfter for det økonomiske. Som lejer er det derfor en god ide at have en god indboforsikring. Det kan desværre ske, at en sag om skimmelsvamp, hvor lejer og udlejer ikke er enige om årsagen til skimmelsvampen, ender i Boligretten på trods af, at Huslejenævnet og evt. Ankenævnet har givet lejer medhold.

Hvis du har mistanke om skimmelsvamp og er usikker på proceduren, bør du kontakte din lokale LLO-afdeling for rådgivning.

 

Om forfatteren

Joan Jensen

Jurist i LLO Hovedstaden

Back to top