Skip to main content

Stigende energipriser - højere varmeregninger

Men hvordan fastsættes a contobidraget? og må udlejer over-opkræve?


Mange danskere må i år forvente at få en større varmeregning, end de er vant til. Dette gælder ikke mindst lejere, som udover lejen typisk betaler for varme mv. Priserne på den fossile naturgas er steget voldsomt i pris siden sidste år, og det betyder nu, at manges a contobidrag ikke kan dække den forventede regning.

Dette har betydet, at vi i Lejernes LO Hovedstaden har set en tendens til varsling af store stigninger i acontobidragene fra de almene selskaber, men loven er ikke helt klar, når det kommer til, hvordan man gør.

Hvordan kan a conto bidragene stige?

Det fremgår af lov om leje af almene boligers §55, at udlejer med 6 ugers varsel til en betalingstermin kan forlange en forhøjelse af løbende a contobidrag. Reglen giver god mening, da alternativet ellers kan være, at man år efter år bliver mødt med store efterbetalingskrav. Mekanikken i systemet fungerer sådan, at når udlejer kan se, at bidragene ikke kan dække forbruget, varsles en stigning, sådan at det nye bidrag dækker 1/12 af det forventede forbrug. Det fremgår imidlertid ikke af loven, om man mod slutningen af et regnskabsår kan varsle store stigninger til dækning af et forventet merforbrug. I dette tilfælde vil det nye a contobidrag langt overstige 1/12 af det forventede forbrug, og udlejer har ikke pligt til at varsle en nedsættelse a contobidraget efterfølgende. Da problemet stadig er nyt, har vi endnu ikke set nogle nævnsafgørelser om spørgsmålet.

LLO mener det er ulovligt

Det er LLO Hovedstadens holdning, at en almen udlejer ikke kan varsle en regulering af a contobidrag til et højere beløb end 1/12 af det forventede forbrug, da dette strider imod mekanikken i regelsættet. I den private lejelov har man taget stilling til spørgsmålet, da det her klart fremgår, at lejers a contobidrag månedligt maksimalt må udgøre 1/12 af det forventede forbrug.

Selvom beboerklagenævnene er kompetente til at behandle sager om a contobidrags størrelse, er det erfaringsmæssigt meget svært at få dem nedsat og kan i alle tilfælde først ske på bagkant, dvs. først når det næste varmeregnskab foreligger, hvilket kan være mere end 1 år ude i fremtiden. Det kan derfor opleves som en stor forskel for den enkelte lejer, om a conto- bidragene er fastsat rigtigt eller om udlejer bevidst må overopkræve i løbet af året. Hvis der sker fraflytning i løbet af varmeregnskabsåret, vil det ekstra indbetalte bidrag de facto tjene som et øget depositum for udlejer, hvilket heller ikke er meningen med loven.

LLOs opfattelse lægger sig op af professor Hans Henrik Edlunds opfattelse, som i Karnovs lovsamling skriver, at dette næppe kan ske.

Hvis du har modtaget en varsling om stigninger i a contobetalinger som følge af stigende energipriser – og du ønsker at klage over det – kan du søge rådgivning i din lokale afdeling af LLO.

Følg med i dit eget forbrug og undgå ubehagelige overraskelser

Det er selvfølgelig rigtigt godt, at mange almene udlejere allerede nu kommunikerer til lejerne, at de må forvente en større varmeregning end normalt, og det er er også klogt allerede nu at indrette sig på, at der kommer en efterbetaling. Dette behøver dog ikke ske ved udlejers foranstaltning, men kan lige så godt ske ved lejers planlægning. Når efterbetalingens omfang kendes, kan a contobidragene justeres, så det ikke sker igen.

Fra 2022 træder den del af energieffektiviseringsdirektivet i kraft, som regulerer fjernaflæsning af varmemålere, hvorefter (næsten) alle lejere minimum en gang om måneden skal kunne følge med i deres eget varmeforbrug. Dette kan fx ske via en app eller et log-in til en hjemmeside. Ved løbende at overvåge sit forbrug kan man undgå ubehagelige overraskelser.

Hvis du er i tvivl om du betaler det rigtige i a contobidrag eller om dit varmeregnskab er korrekt, kan du altid få rådgivning i din lokale LLO-afdeling.

 

Om forfatteren

Se artikler af Jakob Møldrup-Lakjer

Jakob Møldrup-Lakjer er juridisk chef I LLO Hovedstaden

Back to top