Skip to main content

Tre lokalformænd jonglerer med fakta ved udmeldelser

Direkte misvisende og lodret forkerte forklaringer overfor medlemmerne om udmeldelser i Silkeborg, Holstebro og Horsens.

Først tabte lokalafdelingerne i Silkeborg og Holstebro med store flertal imod sig nogle afstemninger på landskongressen i oktober 2021 om ændring til LLO’s love og vedtægter. Det var lovændringer, som de indædt - men forgæves - havde kæmpet for at forhindre.

Tre måneder efter bad de så deres medlemmer om at få tilslutning til at melde afdelingen ud af LLO. Det fik de. Men både i Silkeborg og i Holstebro og senere i Horsens blev der givet direkte misvisende og lodret forkerte forklaringer overfor medlemmerne på konsekvensen af lovændringerne. I Horsens fremgik det end ikke af indkaldelsen, at udmeldelse af LLO var på dagsordenen. Kun ”afdelingens fremtid”. Lovændringerne var blevet vedtaget med markante 2/3-dels flertal eller mere på landskongressen i oktober.

SILKEBORG: 9-0 FOR UDMELDELSE

Ni fremmødte medlemmer til generalforsamlingen i Silkeborg - heraf fem bestyrelsesmedlemmer - besluttede d. 31/1 at lade Silkeborg Lejerforening udmelde af LLO.

En ny, ekstraordinær generalforsamling en uge senere, d. 7/2, bekræftede udmeldelsen. Den får virkning fra 1. maj 2022.

LLO’s næstformand Lars Dohn overværede den ordinære generalforsamling og befandt sig pludselig og uvarslet i selskab med formanden for en konkurrerende lejerorganisation, nemlig Danmarks Lejerforening, der var inviteret til at overvære mødet.

I et brev til medlemmerne forud for den første generalforsamling gav bestyrelsen v/formand Bente Lomborg beslutningerne på kongressen i oktober om lovændringerne i LLO som begrundelse for forslaget om udmeldelse. Men i direkte modstrid med fakta blev det fremført, at citat: ”medlemskab som udgangspunkt stiger med omkring 1200 kr. om året.”.

”Fakta er i stedet 55 kr. i stigning pr. enkeltmedlem og 15 kr. pr. foreningsmedlem”, siger LLO’s landsformand Helene Toxværd. I brevet til sine medlemmer skrev Lomborg endvidere på en enig bestyrelses vegne, at citat: ”den nye struktur i LLO betyder også en centralisering af arbejdet i få centre i hele landet, de tilknyttede lokale lejerforeninger nedlægges som selvstændige og den lokale indflydelse svinder ind”.

”Igen: lodret forkert”, siger Helene Toxværd, der henviser til sin og og næstformand Lars Dohns fup og fakta-dokumentation.

Bente Lomborg genopstillede så sent som d. 3.oktober 2021 til LLO’s øverste 7-mands ledelse og blev valgt. Det var vel at mærke umiddelbart efter, at kongressen i Odense med et stort flertal havde vedtaget de ændringer af LLO’s organisationsstruktur, som Silkeborg Lejerforening var så meget imod!

HOLSTEBRO: 6 DELTAGERE MELDTE ALLE ANDRE UD LLO

Holstebro har i lighed med Silkeborg Lejerforening besluttet at udmelde sig af LLO og efterfølgende at indmelde sig i Danmarks Lejerforeninger. Det skete på to generalforsamlinger, først en ordinær d. 14. marts og derefter en ekstraordinær ugen efter, d. 21. marts, hvor den første beslutning blot skulle bekræftes.

Kun bestyrelsen på 5 medlemmer og ét ordinært medlem mødte op og traf den skelsættende beslutning.

Det er netop den mulighed, at en lille bestyrelse eller et flertal – på en generalforsamling med beskedent fremmøde – kan beslutte at udmelde alle medlemmer kollektivt, som LLO’s kongres i oktober satte et stopper for med en lovændring. Imidlertid er lovændringen endnu ikke trådt i kraft, og udmeldelsen kunne derfor vedtages i både Silkeborg og Holstebro og i Holstebro få effekt fra 1.juli 2022.

Som i Silkeborg begrundes udmeldelsen med kongresbeslutninger i oktober 2021, der blev vedtaget med markante flertal, men som gik begge afdelinger imod.

I en såkaldt ”redegørelse” til medlemmerne om baggrunden for forslaget om udmeldelse skriver Holstebro-formanden, Ole Schunck, at kongresbeslutningerne betyder, at central kontingentopkrævning og krav om tilknytning til et servicecenter (for at professionalisere sagsbehandlingen.red.) citat: ”vil medføre en fordyrelse af medlemsskabet - For LLO-Holstebro i omegnen af 100.000 kr. om året ud af en omsætning på p.t. ca. 125.000 kr. om året”.

”MEN, siger landsformand Helene Toxværd, ”dette er kun korrekt, hvis afdelingen IKKE selv har styr på medlemsservicen, men skal have hjælp til at give medlemmerne det, de kommer for: nemlig kompetent juridisk rådgivning og bistand. Hvis Holstebro derimod selv har styr på deres medlemsservice, skal der ikke betales mere end 28.000 kr.efter lovændringerne.

Se også redegørelsen fra LLO’s landsformand og næstformand om fup og fakta.

HORSENS: BESTYRELSEN VILLE GÅ, HVIS IKKE...

17 stemte for udmeldelse, 1 imod, mens 5 stemte blankt, da LLO Horsens d. 8. marts vedtog at melde sig ud af LLO. Heller ikke i Horsens stod der ”udmeldelse” i indkaldelsen – kun ”afdelingens fremtid”.

En ny, ekstraordinær generalforsamling d. 29/3 bekræftede udmeldelsen. Den får dermed virkning fra udgangen af juni 2022.

Bestyrelsen meddelte på generalforsamlingen d. 8/3, at den ville trække sig, hvis generalforsamlingen ikke vedtog udmeldelsen. Den blev begrundet med en række større og mindre forhold: bl.a. vedtægtsændringerne på kongressen. De blev kaldt ”diktatur” og de har ”ødelagt organisationen”.

Landsforbundet blev kaldt ”København” og ”russere”, som invaderer afdelingen. Det blev også sagt, at ”LLO bliver et advokatkontor”, at LLO ikke har støttet med sagsbehandling i sager om skimmelsvamp og at forbundet ”ikke laver noget”. Dog var der ros til bladet Vi Lejere.

Mange påstande blev korrigeret under mødet, hvor både LLO’s næstformand Lars Dohn og LLO’s chefjurist Anders Svendsen var tilstede. Det gjaldt bl.a. en påstand om, at lokal sagsbehandling vil være ”umulig/ikke tilladt”. Endvidere en påstand om, at hovedbestyrelsen udgøres af ”90 pct. københavnere”. (Horsens alene er i dag sikret to pladser i hovedbestyrelsen!).

LLO’s næstformand og jurist påpegede det modsætningsfyldte i, at man ønsker et stærkt forbund, når man vil have hjælp med sagsbehandling, men ikke ønskede sagsbehandling via Servicekontoret. ”Man vil altså gerne have et stærk forbund som kan sagsbehandle i visse situationer, men ikke i andre”, sagde de.

Modargumenterne var dog ikke nok. Forslaget om udmeldelse blev vedtaget og bestyrelsen blev siddende. En ny, kortvarig ekstraordinær generalforsamling d. 29. marts bekræftede udmeldelsen. Se også redegørelsen fra LLO’s landsformand og næstformand om fup og fakta.

ESBJERG: INTET SAMARBEJDE I REGIONEN

Også LLO Esbjerg er udmeldt, men af helt andre årsager. Afdelingen insisterede på at opretholde et juridisk servicesamarbejde med et firma, som LLO’s hovedbestyrelse betragter som en konkurrent til LLO. Den 4. september - en måned før kongressen - besluttede hovedbestyrelsen efter to måneders dialog om sagen, at Esbjerg blev ekskluderet, medmindre samarbejdet ophørte. Det ønskede LLO Esbjerg ikke, selvom beslutningen trak ud til efter kongressen, som Esbjerg deltog i. Selve udmeldelsen skete med virkning fra nytår 2021/2022.

I Esbjerg har der samtidig været stor utilfredshed med manglende samarbejde lokalt i Region Syd, hvor der ellers kun er en enkelt afdeling udover Esbjerg, nemlig Horsens. Det resulterede i, at Esbjerg i stedet deponerede sit kontingent til regionen i landsorganisationen, hvilket omvendt gav Horsens anledning til at tale om en overtrædelse af LLO’s love.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top