Skip to main content

Der moderniseres på livet løs

Der sker fortsat såkaldt 5.2-moderniseringer i stor stil. Det er de moderniseringer, der efterfølgende giver mulighed for at hæve huslejen til ofte det dobbelte eller tre-dobbelte. Ny LLO-rundspørge viser, at kun tre ud af 500 fik afvist en modernisering.

 

Den såkaldte Blackstone-lov trådte i kraft d. 1. juli 2020. Med loven blev reglerne for huslejefastsættelse strammet på flere områder.

Et af de nye krav er, at huslejenævnet skal undersøge den bolig, som udlejer ønsker at gennemgribende modernisere for

1) at vurdere, om det vil være muligt at lave en modernisering efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2 (en såkaldt 5,2-modernisering) og

2) at dokumentere boligens stand inden forbedringsarbejderne gennemføres, så man kan vurdere forbedringens omfang efterfølgende.

Kun tre blev afvist

En uformel rundspørge foretaget af LLO hos huslejenævnene i København fra marts 2021 viser nu, at huslejenævnet har besigtiget mere end 500 boliger siden lovændringen og kun afvist en modernisering i tre tilfælde - efter ankenævnets behandling. København har som det eneste nævn i landet et ankenævn, som også kan prøve sagen, D inden den kommer til domstolene. Det er således under én procent af ansøgerne, der ikke klarer ”nåleøjet” for 5,2-moderniseringer.

LLO: Overraskende mange boliger godkendes

LLO er overraskede over udviklingen, da vi ikke havde forventet, at 99 pct. af ansøgerne ville opfylde kriterierne. Flere sager omhandler for eksempel udskiftning af 10-15 år gamle køkkener, som jo normalt ikke er nødvendigt at skifte ud så hurtigt. Sådanne moderniseringer er - ud over at være spild af ressourcer - ligeledes en væsentlig belastning af ejendommens udvendige vedligeholdelseskonto.

LLO opfordrer derfor forligspartierne bag Blackstone-loven til at evaluere loven og se, om den virker efter hensigten.

Husk at huslejen stadigvæk kan prøves

LLO understreger, at huslejenævnets besigtigelse ikke betyder, at udlejer så rent faktisk lever op til 5,2-kravene efterfølgende. Nævnet skal kun se, om det er muligt at lave forbedringerne - ikke om de nu også bliver udført. Besigtigelseskravet gælder ikke for boliger, der allerede er udlejet efter 5,2, inden Blackstone-loven trådte i kraft.

Desuden tager huslejenævnet ikke stilling til, hvad der lovligt må tages i husleje i første omgang. Kun hvis lejerne henvender sig efterfølgende, vil de tage stilling til, hvad den lovlige husleje skal være.

Det er således stadigvæk muligt at få lejen sat ned, hvis udlejer sætter den for højt.

Boligreguleringslovens § 5, stk. 3.
”Før et lejemål kan forbedres gennemgribende efter stk. 2, skal huslejenævnet ved besigtigelse konstatere, at lejemålet har en stand, som på tidspunktet for besigtigelsen muliggør en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi. Huslejenævnet skal gennemføre besigtigelsen
inden for fire uger fra modtagelsen af anmodningen. Huslejenævnet skal fremsende afgørelse herom til udlejeren senest to uger efter besigtigelsen. Afgørelsen har gyldighed i tre år.«

Betaler du for meget?

Spørg din lokale LLO-afdeling om din husleje er for høj. Find dem på llo.dk

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top