Skip to main content

Fraflytningskrigen

Selv professionelle udlejere lader som om, de ikke kender til lejernes rettigheder, når de skal betale penge tilbage.

Det hjælper LLO dem så med! Derved får lejerne ofte mange tusinde kr. tilbage.

I forrige nummer af Vi Lejere omtalte vi 13 afsluttede sager fra Jylland og Fyn. Men fraflytningskrigen fortsætter. Her er 6 nye. En læser mistede sin mor og beder os nu kaste lys på, at plejehjem med mange udflytninger er blevet pengemaskiner.

 

KOLDING:

EKSTRAREGNING PÅ 7.720 KR. BLEV SLETTET

En lejer i Kolding henvendte sig til Servicekontoret i Aarhus, fordi han havde fået en ekstraregning på 7.720,99 kr. vedrørende vand – og varmeregnskab for 2022.

Dette undrede lejer sig over af flere grunde, men primært fordi der ikke var vandmålere installeret på indflytningstidspunktet, og udgiften til vand derfor var inkluderet i lejen. Lejer havde ganske vist observeret, at der havde været håndværkere i ejendommen, og at der havde stået et stykke pap i opgangen, hvor der stod ” i morgen opsætning af målere, V.V.S”, men lejer havde på intet tidspunkt modtaget nogen information fra udlejer om nogen ændring.

Ikke desto mindre mente udlejer at skulle have en betaling på 6.044,92 kr. for vand, og derudover 1.676,07 kr. for varme.

Kontorlederen på Servicekontoret fremsendte på lejerens vegne indsigelse til udlejeren. Da udlejer ikke kunne fremsende noget gyldigt vandregnskab, erkendte de, at kravet på betaling for vand skulle bortfalde.

Derudover erkendte de i første omgang, at de ikke kunne kræve deres honorar til Techem på 1.239,10 kr. for udarbejdelse af regnskab betalt særskilt hos lejer, og reducerede derfor deres krav til 436,97 kr. Vi afventede efterfølgende, om udlejer så ville fastholde dét krav ved at indbringe sagen for Huslejenævnet. Det kunne vi konstatere, at de ikke gjorde, men i stedet sendte de lejer en ny rykker – på det fulde beløb, altså på de 7.720,99 kr.

LLO’s kontorleder kontaktede derfor udlejer igen, og de erkendte fejlen men mente så fortsat, at lejer skulle betale 436,97 kr. Kontorlederen forklarede dem, at de så skulle have haft indbragt sagen for nævnet inden deres frist udløb. Derpå erkendte de, at restancen var slettet.

 

SAMSØ:

ULOVLIGE OPKRÆVNINGER: 9.863 KR. RETUR TIL LEJER

En lejer fra Samsø henvendte sig til LLO´s Servicekontor i Aarhus efter at have modtaget et krav fra sin udlejer om en huslejestigning på 1.000 kr. pr. måned samt krav om betaling for varme, hvor udlejer også krævede en stigning i acontobetalinger. Huslejestigningen blev med det samme kendt ugyldig, og juristen tog efter aftale med lejer kontakt til udlejer vedrørende forbrugsafregningen for lejemålet.

Ulovlige opkrævninger

Da rådgiveren først fik set hele sagskomplekset igennem, åbenbarede der sig et helt scenarie af ulovligheder.

• Det viste sig, at der blev opkrævet acontobetalinger til vand, selvom der ikke var opsat lovpligtige individuelle forbrugsmålere i lejemålet, og det medførte et tilbagebetalingskrav mod udlejer.

• Lejer og udlejer havde sidste år aftalt, at lejer fremadrettet selv skulle stå for levering af el til lejemålet, hvilket lejer gjorde. Udlejer fortsatte dog med at opkræve betaling for el.

• Lejer havde aldrig modtaget forbrugsregnskaber – herunder heller ikke varmeregnskaber. Efter skriftlig og telefonisk dialog med udlejer om de forskellige krav, endte opgørelsen således: • Tilbagebetaling af vand: 10.666,56 kr.

• Tilbagebetaling af el: 1.666,65 kr.

• Forlig vedrørende varmeregnskab for 2023, hvor lejer eftergav 2.469,80 kr. Efter endt aftale med udlejer har lejer fået 9.863,41 kr. retur.

Sagen kunne være indbragt for Huslejenævnet, men lejer havde også et ønske om at få sagen hurtigt afsluttet. Derfor fremsatte Servicekontoret i Aarhus ovennævnte forligsforslag, hvilket udlejer har accepteret og lejer har modtaget pengene.

 

AARHUS:

13.000 KR. TILBAGE PÅ DEPOSITUM

Det er ikke altid, at ens udlejer har orden i tingene - og det kan komme dig som lejer til gode. Det gjorde det i hvert tilfælde i denne sag fra Aarhus.

En udlejer havde i henhold til lejekontraktens § 8 den indvendige vedligeholdelse. Til trods for dette fremsatte udlejer på fraflytningssynet flere krav om istandsættelse og rengøring over for den fraflyttende lejer.

Efter synet fremsendte udlejer en fraflytningsopgørelse til lejer og krævede, at lejer betalte 16.499 kr. i udgifter til istandsættelse og rengøring.

LLO’s servicekontor kontaktede herefter udlejer og gjorde opmærksom på, at udlejer havde den indvendige vedligeholdelsespligt. Herefter anerkendte udlejer forholdet, uden det var nødvendigt med en huslejenævnssag og tilbagebetalte lejers depositum på i alt 13.054,62 kr.

 

IKAST-BRANDE:

EN DYR RIDSE I GULVET

En fraflytningssag har været i Huslejenævnet, hvor den blev afgjort til lejers fordel.

Sagen begyndte, da et medlem fra LLO Herning fraflyttede et lejemål i Ikast-Brande Kommune.

Ved fraflytningen reklamerede udlejer flere forhold, som udlejer mente skyldtes lejers misligholdelse af lejemålet. Det omhandlede bl.a. en ridse på et gulv og nogle mindre reparationer i køkkenet, men udlejer fremsendte ingen flytteopgørelse og tilbageholdt blot lejers depositum på 21.000 kr.

Efter at LLO indbragte sagen for nævnet, opgjorde udlejer det krav, han mente at have lidt og indhentede i den forbindelse tilbud på udbedring af ridsen på gulvet. Det lød på hhv. 17.151 kr. og 23.101 kr. idet han mente, at der var behov for udskiftning af hele gulvet.

Nævnet nedsatte beløbet

Nævnet godkendte udlejers krav vedrørende materialer til køkkenet, men nedsatte beløbet til montering til 500 kr. Derudover godkendte nævnet, at lejer skulle hæfte for den ridse, der var i gulvet, men nedsatte beløbet til 5.000 kr. Udlejers krav om istandsættelse på lejers regning bortfaldt, da udlejer ikke fremsendte en flytteopgørelse.

Udlejer har fulgt nævnets afgørelse, og lejer har bekræftet, at hun fik 14.704 kr. retur, ud af det samlede depositum på 21.000 kr.

 

RINGKØBING-SKJERN:

PÅSTAND OM EN LANG RÆKKE SKADER, MEN...

Lejer havde boet i lejemålet i cirka fire år, da lejer valgte at opsige lejemålet.

Der var tale om en såkaldt professionel udlejer, som havde flere boliger udlejet, og udlejer havde alene foretaget mundtlig reklamation over en række forhold over for lejer. Der var endvidere ikke udarbejdet nogen indflytningsrapport. Udlejer havde heller ikke henvendt sig med en fraflytningsopgørelse.

Da juristen fra Servicekontoret i Aarhus kontaktede udlejer, redegjorde denne efterfølgende for en lang række skader, som vedkommende mente, lejer var ansvarlig for, og fortalte samtidig, at udgiften til istandsættelse langt ville overstige det indbetalte depositum på 14.100 kr.

Efterfølgende indbragte Servicekontoret sagen for huslejenævnet, og efter at nævnet havde påbegyndt sagsbehandlingen, modtog Servicekontoret en besked fra nævnet om, at udlejer havde besluttet at tilbagebetale hele lejers depositum.

Det gjorde udlejer dog først mere end en måned senere – 6 dage før sagen skulle behandles på nævnets møde.

 

AARHUS:

STORT KRAV BLEV VENDT TIL LEJERS FORDEL

En sag om tilbagebetaling af penge i 100.000 kroners-klassen blev vendt helt rundt til lejers fordel i Huslejenævnet.

Kort fortalt handlede sagen om, at udlejer havde opgjort sit tab til 172.753,38 kr., og lejer havde betalt en ekstraregning på kr. 133.753,38 - efter at forudbetalt leje og depositum var fratrukket. Udover istandsættelseskravet på 150.604,38 kr. var der også krav om betaling for leje i en måned, der var betalt leje for, samt opkrævning af leje efter lejeperiodens ophør. I sagen var der ligeledes opkrævet beløb for vand, selvom der ikke var individuelle vandmålere.

Huslejenævnet besluttede, at lejer skulle have tilbagebetalt 11.026 kr. af sit depositum, og at lejers samlede krav derfor udgjorde 151.679,38 kr. med tillæg af renter.

Udlejer har indtil videre afvist at betale beløbet, men har ikke indbragt sagen for domstolene.

Kontorlederen henviste lejeren til at tage kontakt til en advokat for at få hjælp til inddrivelse af beløbet. LLO’s Servicekontor har også videresendt info om sagen til den advokat, LLO normalt henviser til her i Aarhus.

 

UDLEJER:

GIV ADGANG TIL DIN BOLIG - ELLER BLIV SMIDT UD!

Hvornår må man true en lejer med ophævelse?

Direktør Claus Højte fra LLO Hovedstaden har fundet dette grænseoverskridende eksempel!

Udlejers advokat: Hvis du ikke hjælper med at sætte lejen op for en anden lejer, så bliver du smidt ud af din bolig.

Dette truer et af de større advokathuse i København med, hvis en lejer ikke vil vise sin lejlighed frem for boligretten som et led i at fastholde en høj leje i en anden lejebolig.

I det pågældende tilfælde har advokatfirmaet af udlejeren fået lov til at true en lejer med ophævelse, fordi advokaten skal bruge en sammenligning i en sag for en helt anden udlejer et helt andet sted i byen.

LLO mener, at fremgangsmåden er på kant med de advokatetiske regler og vil få den testet ved advokatnævnet.

Derfor vil LLO:

• Sikre at lejerne får større ret til selvbestemmelse - det skal være lejeren, der bestemmer, hvem hun lukker ind i sit hjem.

• Sikre at lejerne får krav på ordentlige frister for at give adgang, så lejer ikke skal leve sit liv efter udlejers kalender.

• Kræve at det får konsekvenser for udlejere, som uberettiget truer lejere på deres hjem.

 

LLO-FORMANDEN OM AARHUS:

HUSLEJEN ER FOR HØJ

Årsagen til, at udlejerne lokker med ekstra goder for at få lejerne til at flytte ind er ikke, at der generelt er for mange boliger i Aarhus Kommune, men at lejen er alt for høj.

”Det er mere et spørgsmål om, at dem, der er, er for dyre og folk simpelthen ikke har råd til at bo i dem”, forklarer Helene Toxværd, der er formand i Lejernes Landsorganisation (LLO), i P1 Orientering.

”Det er et udtryk for, at man ikke kan få lejet de meget dyre kvadratmeter ud, man har opført”, siger hun og understreger, at der er blevet bygget for ”tosset, dyrt og de forkerte steder”.

 

 

LÆSERBREV: PLEJEHJEM ER PENGEMASKINER

I skal have stor tak for artiklen Fraflytningskrigen i nr. 3. 2023.

I den forbindelse kom jeg til at tænke på, hvordan vore plejehjem, som nu er udlejningsboliger, i den grad er pengemaskiner - netop ved fraflytning - i forbindelse med dødsfald.

Her står de efterladte og boet, og i den forbindelse er det ikke LLO, man i første række tænker på. Man betaler, dvs. boet indfrier i forbindelse med fraflytning, som altid går rimeligt stærkt, da en ny beboer står og venter.

Det er et uhyggeligt underbelyst område, og når man tænker på, hvor kort tid (ofte under 1 år) der er tale om, er det store summer, ejendomsselskaberne scorer.

Flyttesynet bliver gennemført uden de pårørende, som blot præsenteres for rapporten og regnskabet.

Da min mor døde for 6 år siden, efter knapt et år på plejehjemmet, rystede jeg på hovedet og betalte.

Jeg forestiller mig at problemet er landsdækkende, og håber der kan komme fokus på det.

 

Med venlig hilsen

Marianne Lassen

Dalgas Have 29, 3. Th

2000 Frederiksberg

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top