Skip to main content

Højesteret: Lejerne skal høres først

Ny højesteretsdom sikrer lejerne indflydelse i sager, hvor deres husleje stiger efter en forbedring.

Hvornår kan lejere anses som parter i sager om forhåndsgodkendelse af forbedringsarbejder og dermed opnå beskyttelse og de tilknyttede rettigheder? Det giver en ny højesteretsdom fra august 2023 svar på. Sagen er vigtig, fordi det er fordelagtigt at have partsstatus. Derved får man bl.a. ret til at blive hørt og til at anke en sag.

Part eller ikke part?

Sagen involverede en ansøgning om forhåndsgodkendelse af forbedringsarbejder i en udlejningsejendom på Frederiksberg. Altså et spørgsmål om, hvad huslejen kan sættes op til efter gennemførelsen af nogle planlagte forbedringsarbejder. Højesteret skulle alene tage stilling til, om lejerne var part i denne sag og dermed havde retten til at blive hørt.

Højesteret fastslog, at lejerne faktisk havde partsstatus i forhåndsgodkendelses-sagen. Retten lagde vægt på, at lejere opfylder de almindelige forvaltningsretlige betingelser for at være part, hvis de har en væsentlig, individuel og retlig interesse i udfaldet af sagen. Det havde lejerne, da deres husleje steg. Derfor var de som udgangspunkt omfattet af forvaltningsrettens partsbegreb.

En klar dom

Højesteret fandt, at der ikke var klare holdepunkter i den tidligere lejelovgivning for at begrænse lejernes partsstatus. Derfor fastslog retten, at lejerne i denne sag havde ret til at blive betragtet som parter. Dommen er klar og pædagogisk. Der har været forskellig praksis i huslejenævnene, som nu forhåbentlig er afklaret.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top