Skip to main content

KV-21: LLO-formænd i hele landet: Byg alment

Næsten som med een stemme efterlyser de lokale LLO-formænd landet over boliger, der er til at betale. Her er et uddrag af deres forventninger og krav til de kommende kommunalpolitikere.

Kære læser!

Som du sikkert ved, er der kommunalvalg 16. november.

Et valg, der kan få betydning for LLO´s medlemmer og lejerne generelt samt for de kommuner og lokalområder, I bor i.

Derfor har vi spurgt vores lokale formænd, hvad de og deres afdeling har af forventninger og måske ligefrem boligpolitiske krav til politikerne i deres kommune!

Hvad de tænker om deres kommunes og lokalområdes boligforhold, om der er særlige områder eller emner, som politikerne bør have fokus på? Kort sagt: Hvad er vigtigt – boligpolitisk vigtigt - i netop deres område? Det er der kommet en række af svar ud af, som samlet set gengiver ønsker og holdninger.

I denne artikel indgår et udvalg af de forskellige holdninger og bidrag. De uforkortede bidrag kan ses på: vi-lejere.dk/artikler/

Flere betalelige boliger

På det overordnede plan er ønsket til de kommende, nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer, at de intensiverer samarbejdet med de almene boligorganisationer for at få bygget langt flere almene boliger rundt om i landets kommuner. Med undtagelse af nogle af Københavns vestegnskommuner mangler der almene boliger i størstedelen af landets kommuner - og særligt i de større byer.

Det er dokumenteret, at i kommuner med større byer og i Hovedstadsområdet er manglen på betalelige boliger ved at skubbe middel- og arbejderklassen ud af byerne. Skal de større danske byer være for alle, må der bygges langt flere betalelige boliger.

 

Mange lokale LLO-formænd peger på det samme: en sund, tidssvarende og betalelig bolig. Og én siger: krav om sociale klausuler ved nybyggeri og renoveringer.

 

 

 

   

     

 

Arkivfoto: Carsten Ingemann – Renoverprisen.

Formand Helene Toxværd

Hovedstaden: Lav- og middelklassen presse ud af byen

Boligreguleringsloven: Lejernes LO Hovedstaden ønsker, at de nyvalgte kommunalbestyrelser erkender, at deres borgere vil få store boligproblemer, hvis der ikke strammes op på boligreguleringen. Den høje leje i de private udlejningsboliger ender ikke i hovedstadens borgeres lommer. I disse år bliver der tjent styrtende summer på privat udlejning: Det er penge, som blot trækkes ud af hovedstadsområdet. Pensionskasserne, som ejer mange udlejningsejendomme, trækker på denne måde penge ud af københavnere og lægger dem i deres medlemmers tegnebøger i provinsen. Det er en god sag for hovedstadens politikere at tage fat i.

Med undtagelse af nogle af vestegnskommunerne mangler der almene boliger i alle hovedstadens kommuner, særligt København, Frederiksberg og Gentofte.
De almene boliger skal være især være rettet mod unge og børnefamilierne, hvor bolignøden er størst.

Københavns kommune flyder i disse år over med cykler. Ligesom man i mange år har forsøgt at skabe ordnede forhold for bil-parkering, må vi lave planlægning for cykelparkering. Der skal stilles krav til grundejerne om cykelparkering og cykelparkering skal i højere grad tænkes ind i byplanlægningen, både for eksisterende og fremtidigt byggeri.

Frederiksberg kommune ejer 700 lejeboliger, som ligger i ejendomme, der er i en fortvivlende dårlig stand. Dette er ikke en dansk kommune værdigt. Derudover må kommunen gøre hvad den kan, for at få styr på Frederiksberg Boligfond og dens fremtid - lejerne i fondens ejendomme fortjener vished om deres boligers fremtid

Formand Sigrun Mønnike-Hald

Aalborg: Styrk lejernes retssikkerhed

Boligreguleringsloven: 
Her er det vigtigste at den skal gælde i alle kommuner. Det ville styrke lejernes retssikkerhed i de kommuner, som i dag ikke er reguleret

Det Almene område: 
Det er vigtigt at man ifm. boligrenoveringer er opmærksomme på at der stadig skal være boliger som kan betales af folk med lave indkomster

Det Private område:
Vi kunne godt bruge en styrket indsats mod usunde boliger, især for små og gamle huse med skimmelsvamp, som skyldes ejendommens oprindelige konstruktion

 

Formand Ole Schunck

Holstebro: Styrk lejernes retssikkerhed

Boligreguleringsloven: Stigende huslejer er med til at øge uligheden i samfundet. LLO Holstebro kræver at Boligreguleringsloven skal indføres i alle kommuner over hele landet. Det vil medføre en roligere huslejeudvikling og dermed færre udgifter for såvel den enkelte som til boligstøtte for kommunerne.

Det Almene område: LLO Holstebro mener at den almene boligform, som princip, lever op til de krav man med rette kan stille til en solidarisk boligform, som er fri for spekulation. Den almene boligform har en høj grad af beboerdemokrati, hvorfor vi ønsker denne boligform udbredt mest muligt.

Generelt: Krav til både øget tilsyn, øget anvendelsesret og større krav om sociale klausuler ved nybyggeri og renoveringer. Sagsbehandlingstiden skal ned i Husleje- og beboerklagenævn og kommunerne skal sikre området tilstrækkelige ressourcer.

 

Formand Jørgen Andersen

Herning: Boligreguleringsloven mangler

Boligreguleringsloven: Herning kommune er ikke underlagt boligreguleringsloven. Det skyldes primært de borgerlige partier, som ikke ønsker boligreguleringsloven indført. Hvis vi indfører boligreguleringsloven i Herning kommune, kan udlejere ikke længere påføre lejerne at betale for den udvendige vedligeholdelse. Desuden vil man kunne forhindre, at lejerne i lejekontraktens §11 kan hæfte for bl.a. hårde hvidevarer, fast inventar, vinduer etc. og dermed at de skal betale for disse. Uden den ekstra beskyttelse fra boligreguleringsloven kommer lejerne nu i stedet til at betale.

Det almene område: De almene boliger er i en dårlig forfatning og man bør renovere størstedelen af bygningsmassen.

Det private område: Der bør ske en langt bedre vedligeholdelse af private udlejningsboliger samt en generel sænkning af gennemsnitshuslejen, men det vil kræve en kamp, som desværre for nuværende er umulig at vinde. Et første skridt ville være en indførsel af boligreguleringsloven.

 

Formand James Arbøl

Horsens: Sikre sunde boliger

Boligreguleringsloven og privat område: På trods af massiv opførelse af nybyggede lejeboliger i Horsens at søge at fastholde en boligmasse med huslejer, som også kan betales af almindelige mennesker med lavere lønninger.

Almene boliger: At sikre at kommunen er sit ansvar bevidst i forhold til at sikre sunde og gode almene boliger, herunder særligt i forhold til indsats i forhold til boliger med skimmelsvamp.

 

 

Formand Carsten Olsen

LLO Sydsjælland og Lolland-Falster: Stort genhusningsproblem

Boligreguleringsloven: Vi har i vores område 192 almene lejemål, som man pga. Ghetto-loven vil omdanne til 48 rækkehuse, men hvor der er plads til mindst det dobbelte antal boliger. I stedet kommer man til at stå med et stort genhusningsproblem, for hvor gør man af de mange beboere? Området er meget tæt på ghettolisten og ved nedrivningen fjerner man med et snuptag det problem.

De almene boliger: Der er fire store almene boligselskaber i vores område, hvor det største af dem, Domea, har en del kedelige sager. Sagerne drejer sig primært om forbrugsregnskaber og fraflytninger, hvor de forsøger at opkræve lejerne for udgifter, som lejerne slet ikke skal betale.

De private boliger: Der bliver generelt bygget for dyrt. For eksempel er der opført en række havnefrontslejligheder, med en kombination af leje- og ejerboliger, hvor grundlejen for 100 kvm er 11.000 kr. pr. måned. Udlejer kalkulerer med, at lejerne kan få dækket en del af huslejen via boligtilskud. Det er en useriøs måde at udleje på. Desuden overholdes drift og vedligeholdelsesplaner ikke, udlejer gør i det hele taget meget for at slippe for de udgiftstunge poster.

 

Formand Bente Lomborg

Silkeborg: Større kvoter til alment byggeri

Boligreguleringsloven: Vi ønsker at Boligreguleringsloven skal gælde i HELE DK. Desuden skal Kommunerne bruge anmeldeordningen i byfornyelsesloven.

Det almene område: Vi ønsker at der tildeles større kvoter til alment byggeri.

Det private område: Der skal stilles Krav om at kommunen inddrager de relevante lokalråd ved byudviklingsprojekter, så de er mere lokalt forankrede.

 

 

Formand Annette Sønderby Jensen

Glostrup: Billige boliger forsvinder

Umiddelbart er der ikke de store problemer i forhold til kommunalbestyrelsen i kommunen, der findes Huslejenævn og Beboerklagenævn, der samarbejder med Albertslund Kommune.

De private boliger: I øjeblikket moderniseres en række private udlejningslejligheder efter § 5 stk.2, hvilket desværre betyder, at en række billige boliger forsvinder.
Der arbejdes i øjeblikket på en fortætning af bymidten omkring Glostrup Station, der skal være knudepunkt for den kommende letbane. Kommunalbestyrelsen har indgået en aftale med PFA om forkøbsret til arealerne. PFA skal være med til at udvikle området, og det er usikkert, hvad det kan ende med både i forhold til, hvilken type byggeri, der bliver tale om, og hvor tæt bebygget det bliver.

 

Formand Dorthe Larsen

Brøndby: Nedsæt boligpolitisk udvalg

De altafgørende boligpolitiske spørgsmål er:  At der atter åbnes op for opførelse af nye almene familieboliger for at løse den store efterspørgsel.

At der vælges flere boligdemokrater til byrådet.


At byrådet nedsætter et boligpolitisk udvalg med repræsentation fra LLO og de almene boligorganisationer, der løbende skal styrke og udvikle samarbejdet mellem kommunen og boligområderne.

 

Formand Peter Larsen

Hvidovre: For ringe kvalitet ved nybyggeri

Boligreguleringsloven: Der er ingen problemer i vores område.

Det almene område: Der er meget nybyggeri som godt kunne være af en bedre kvalitet og udlejning sker nærmest før mørtlen er tør. Specielt en enkelt administration (Lejerbo) er meget lidt pro LLO og det giver nogle ærgerlige kampe.

Det private område: Meget velfungerende og kun få sager i vores område. Men få udlejere fx ”NewSec” ødelægger det for de mange.

 

Formand Jette Lindberg

Birkerød: En sund, tidssvarende og betalelig bolig

Overordnet vil Lejernes Landsorganisation i Birkerød fortsat arbejde for, at alle lejere skal have adgang til en sund, tidssvarende og betalelig bolig. Denne mission udføres hele året via de tillidsfolk, som afdelingen i Birkerød har siddende i Husleje- og Beboerklagenævn og som dommer i boligretterne.

Afdelingen vil støtte lokale forslag til yderligere udbygning af den almene sektor i vores store dækningsområde.

I den private boligsektor vil det være væsentligt for os, særligt i forbindelse med moderniseringer, at holde lejen på et niveau, som almindelige mennesker kan betale.

 

Formand Arne René

Esbjerg: Undgå at spilde huslejenævnenes ressourcer

Boligreguleringsloven: Som lejerrepræsentant i huslejenævnet for Esbjerg og Fanø kommuner:
Vedr. BRL. § 5.stk.2 forbedringer. Vi finder det en sand parodi, at vi i nævnet skal besigtige og godkende lejemål, som udlejer ønsker at renovere gennemgribende. Hvornår skal/kan vi sige nej? Alle lejemål kan jo forbedres!
Det er spild af ressourcer, og disse sager forlænger sagsbehandlingstiden for andre sager, da besigtigelserne jo skal foretages inden for en bestemt frist. I fraflytningssager må lejer så vente længere på at får sit evt. tilgodehavende.

Det almene område: I det store og hele fungerer det godt, dog med få fraflytningssager i Varde Kommune.

Det private område: Her er der virkelig store problemer.
De små udlejere kender ikke lovgivningen. Der forekommer stadig ugyldige typeformularer i stedet for den gældende udgave 9A. Desuden opkræves der ekstra til vand uden målere, trappevask osv. Der er heldigvis gode udlejere imellem, men et stort administrationsselskab pålægger lejer betaling for udfærdigelse af lejekontrakt, omkodning af låse ved indflytning, gebyr for flere flyttesyn osv. Et meget usympatisk selskab, der helt ulovligt tjener penge på uvidende lejere.
Vi har i øjeblikket ca. 80 verserende sager, så det giver et billede af problemerne på det private område!

 

Om forfatteren

Se artikler af Thomas Villars Petersen

Kommunikation, SoMe og webmaster i LLO Danmark.

Back to top