Skip to main content

LLO i front - LLO´s politiske arbejde

Kampen for lejerne og deres ret til gode og betalelige boliger foregår på mange forskellige planer.

 

Lejernes LO’s formål er ikke kun at hjælpe lejerne med konkret sagsbehandling, men også at tale lejernes sag i pressen og til politikerne. I denne artikel gør vi status over, hvordan Lejernes LO i 2017 har løst sidste del af denne sag.

Presse:

Lejernes LO fylder meget i det danske mediebillede, når det handler om boligpolitik og lejeforhold. I 2017 viser en søgning på LLO og Lejernes Landsorganisation tilsammen 438 forekomster (via infomedia.dk). Ofte ønsker pressen en kommentar til en helt konkret sag, men samtidig kan sagen endvidere bruges til at vise og tydeliggøre en tendens: F.eks. et stadigt højere huslejeniveau, store problemer med sundhedsfarlig skimmelsvamp, eller behovet for generelt bedre lejerbeskyttelse…

Officielle høringer / møder / kommissions- og udvalgsarbejde:

Fordi LLO er Danmarks største lejerorganisation, bliver vi også bedt om vores tilkendegivelser, når nye love og regler skal gennemføres. I 2017 afgav vi således fire høringssvar. I denne sammenhæng prioriterer vi vores arbejde sådan, at de sager, der berører vores medlemmer mest, også får den største opmærksomhed, ligesom det i hvert enkelt tilfælde vurderes, om eller hvordan et høringssvar skal udformes.

Som noget nyt er ministeriet for Transport, Bygninger og Boliger begyndt at holde såkaldte ”dialogmøder” med en bred kreds af boligfolk, både fra embedsværket men også med en lang række repræsentanter fra organisationer, der på forskellig vis er aktive på den boligpolitiske arena. På møderne orienteres og diskuteres der bredt om aktuelle problemstillinger ligesom der orienteres om hvilke tiltag, regeringen helt overordnet arbejder med på boligområdet.

Herudover har vi i LLO brugt kræfter på at deltage i et udvalg om ”fremme af digital kommunikation i lejeforhold”. I udvalget afgav vi - sammen med Danmarks Lejerforeninger - vores sær-anbefalinger, da det ikke lykkedes at blive enige med Ejendomsforeningen Danmark og Danske Udlejere. Vores udtalelse i udvalget kom i høj grad til at forme de nye regler på området, som alle Folketingets partier blev enige om at gennemføre med virkning fra 1.1.2018.

En stor mundfuld i 2017 har været deltagelse i Erhvervsministeriets ”Udvalg om Ejerlejlighedsloven”. Dette udvalg, der har været underlagt tavshedspligt, har blandt andet kigget på, om det skal være nemmere for andelsboliger og ældre udlejningsejendomme at blive omdannet til ejerboliger og belyse, hvad de økonomiske konsekvenser af dette ville være. Udvalgets arbejde startede i 2016 og er fortsat ikke afsluttet, men vi forventer at udvalgets anbefalinger ligger klar inden længe.

Uformelle møder med politikere:

Det er vores erfaring, at løbende kontakter ofte er det, der ”fanger og allerbedst forbereder” sager og politiske spørgsmål – inden disse bliver til sager i medierne. Derfor er vores arbejde med både lokal- og folketingspolitikere en meget væsentlig del af vores virke. Det er ikke nødvendigvis sådan, at politikere har erfaringer med lejerforhold, og jævnlige møder er ofte mere virksomme end at afvente en officiel høring.

Og selv om politikerne absolut ikke altid er enige eller deler alle vores holdninger og synspunkter, så fremmer samtale forståelsen, lejernes forhold bliver taget alvorligt, og vi får som organisation mulighed for at gå i dybden og forklare bestemte problemstillinger og måske også komme med forslag til mulige løsninger. Dette er i øvrigt et arbejde, der ikke kun varetages fra LLO’s landssekretariat. Også mange af vores lokalafdelinger prioriterer det at have gode politiske og administrative kontakter til både kommunalbestyrelser, aktive lokale politikere og på denne måde varetages i virkeligheden flere hensyn. LLO øver indflydelse OG vi bliver synlige lokalt.

Kommende opgaver i 2018:

2018 er godt i gang og udover alle de vanlige opgaver med høringssvar, møder og andet, så ser det ud til at udviklingen i den almene sektor kommer til at fylde en del i form af regeringens udmelding om ”ghettobekæmpelse”, nedrivning af almene boliger m.v. Herudover fortsætter arbejdet med ejerlejlighedsloven, der arbejdes politisk med AirBnB og meget andet. Og så bliver det naturligvis spændende at se, om 2018 bliver året, hvor evalueringen af den nye lejelov for alvor kommer i gang!

Men uanset hvad, så ser vi tilbage på et spændende, men travlt 2017 og vi glæder os til at fortsætte arbejdet for lejerne og retten til indflydelse og gode og betalelige boliger – også i 2018.

 

LLO på din side

I 2017 har LLO afgivet høringssvar/udsendt pressemeddelelser/ skrevet indlæg om:

 • Digital kommunikation i lejeforhold (udvalgsudtalelse med Danmarks Lejerforening).
 • Effektivisering af den almene sektor (krav om, at den almene sektor sparer yderligere på drift af ejendommen - høringssvar).
 • ”Her er fem regler AirBnB, bør underlægges” (indlæg i Altinget.dk marts).
 • Ændringer i almenlejeloven for at opnå ”Billige boliger”. (høringssvar). Forslaget blev trukket af ministeren i november 2017.
 • ”Boligfidusen, der fordobler huslejen” (udlejning efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2). Tema i Vi Lejere nr. 1 2017.
 • Ændring af reglerne for friplejeboliger i lejede lokaler (høringssvar).
 • Ny boligbeskatningsaftale. (Lejere betaler også boligskat, og aftalen skaber uklarhed - især de private lejere) (Vi Lejere og pressemeddelelse samt notat).
 • Evaluering af energisparepakken vedtaget af Folketinget i 2014 (”skidtet virker ikke! ”). Ledende artikel i Vi Lejere og pressemeddelelse.
 • Manglende byggeri af almene boliger – ”Det årlige boligbyggeri skal fordobles” (pressemeddelelse).
 • Mangel på beboerdemokrati i den almene sektor. (Almene boligorganisationer ønsker, at afdelingerne opsiger deres aftaler med LLO). Artikel i Vi lejere nr. 3 2017 og pressemeddelelse.
 • Implementeringen af forbud imod diskrimination imod personer med handicap (høringssvar).
 • Indfør boligreguleringsloven i hele landet / Den vigtige Boligreguleringslov (høringssvar og Vi Lejere nr. 4).
 • LLO’s fem anbefalinger før kommunevalget (Vi lejere nr. 3 samt indlæg på Altinget.dk).
 • Statslån til almene boliger i stedet for realkreditlån (pressemeddelelse) (oprindelig plan droppet og erstattet af ny aftale med realkreditinstitutterne i november 2017 –red.).
 • Forringelse af konkursramte andelshaveres rettigheder ” Realkreditinstitutterne vinder i ny andelspakke - De tidligere andelshavere skal straffes” (høringssvar og pressemeddelelse).

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top