Skip to main content

LLO: Sammenskrivning af lejelovene er en ommer

Folketinget er ved at gennemføre en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven i dette efterår. LLO advarede i en eksperthøring med Folketingets boligudvalg om, at udkastet lider af alvorlige mangler, som kan få store konsekvenser for lejere i mindre udlejningsejendomme.

LLO advarede

Tilbage i 2014 aftalte lejelovsforligskredsen, at lejeloven og boligreguleringsloven skulle skrives sammen til én lov.I sommeren 2020 blev det første udkast til denne lovændring sendt i høring. Her var der lagt op til en række forbedringer af den nuværende lovgivning, men også en række alvorlige forringelser. Frem til vinteren 2020 var der politiske forhandlinger om nye forbedringer, men da man ikke kunne blive enige, røg alle forbedringerne af bordet, og i stedet ville man kun skrive gældende ret sammen i én lov.

I december 2020 kom det nye forslag i høring. LLO afgav høringssvar og var tillige med til en eksperthøring om sammenskrivningen i maj 2021. Her advarede LLO imod at vedtage forslaget i sin nuværende form, da loven bliver mere forvirrende og kan medføre alvorlige huslejestigninger.

Huslejestigninger til småhuse

Forslaget indeholder nye lovbemærkninger som angiver, at udlejer skal kunne sætte huslejen op i småhuse (ejendomme med op til seks beboelseslejligheder), der er gennemgribende renoveret, til et højere niveau end omkostningsbestemt leje. Dette har ikke stået i loven tidligere.

Ekspertudvalget for boligreguleringslovens § 5, stk. 2 har i 2019 fastslået, at der er stor forskel på huslejeniveauet for de to former for husleje (det lejedes værdi og omkostningsbestemt husleje). Forskellen er ca. 320 kr. pr. m2. eller ca. 24.000 for et lejemål på 75 m2 (for præcis den samme bolig).

Ministeriet står dog stejlt på at indføje disse nye lovbemærkninger, og vi har endnu ikke kunnet trænge igennem med vores synspunkter. Efter eksperthøringen har ministeriet afvist at holde et møde med LLO om vores bekymringer om de nye småhusregler.

Ingen hjælp til de uregulerede kommuner

Ca. 10% af landets lejere bor i kommuner, hvor boligreguleringsloven ikke gælder, fordi kommunalbestyrelsen ikke har vedtaget den. Dette betyder, at de har færre rettigheder, og at udlejer fx nemmere kan sætte huslejen op.

LLO foreslog, at man indfører de samme regler for alle kommuner og dermed undgår et a- og b-hold for lejerbeskyttelse. Det vil desuden gøre loven enklere og kortere. Dette er dog blevet afvist.

Nye paragraffer – ingen forbedringer

Den nye opbygning fører desuden til, at alle paragrafnumrene ændres og paragrafferne får endda endnu flere henvisninger. For praktikere betyder det, at man skal lære en helt ny lov, selvom hensigten er, at loven skal betyde præcis det samme som tidligere.

LLO sagde under eksperthøringen, at det svarer til at ændre alle gadenavne i København på én gang: Det kan man godt, men hvorfor skulle man? Ministeriet lægger op til, at forslaget træder i kraft d. 1. juli 2022.

”Samlet set er det LLO’s anbefaling, at forligskredsen faktisk foretager forbedringer og forenklinger i forbindelse med dette store arbejde ved en ny politisk aftale. Der er tale om de største ændringer i lovens opbygning siden 1970erne. Det ville være uendeligt ærgerligt, hvis denne sjældne mulighed skal ende med en ren akademisk stiløvelse, som i øvrigt savner logikken i den nuværende opbygning” ( Citat fra LLO’s høringssvar. Læs hele høringssvaret på LLO.DK)

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top