Skip to main content

Nyt lejelovsforslag er fremsat!

I LLO er vi stadigvæk ved at kigge forslaget igennem, men umiddelbart ser der ud til at være en ændring ift. huslejestigninger, som skyldes nettoprisindekset.

Ændringen får betydning for udlejers potentielle mulighed for at opkræve husleje med tilbagevirkende kraft.

Det er kun lejeaftaler, der er indgået imellem 1.7.2022 og 31.12.2023, og som har en aftale om regulering af huslejen efter udviklingen i nettoprisindekset, der er omfattet.

I det oprindelige lovforslag lød bestemmelsen bare på at vilkår om nettoprisindeksering blev lovliggjort med tilbagevirkende kraft.

Nu fremgår det af lovforslaget, at:

"[bestemmelsen om nettoprisindekseringen -red.] har virkning fra den 1. juli 2022, dog kan regulering af lejen, som følge af udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks ifølge et aftalt vilkår herom indgået i perioden fra den 1. juli 2022 til og med den 31. december 2023, tidligst ske med virkning fra det tidspunkt, hvor lejeaftalen efter lovens ikrafttræden kan bringes til ophør ved lejerens opsigelse."

Dette uddybes i lovforslagets bemærkninger:

"Idet meddelelsen først gyldigt kan afgives fra den 1. januar 2024, vil udlejere uanset en eventuel aftale ikke kunne foretage denne regulering af lejen i perioden fra den 1. juli 2022 til den 31. december 2023. Lejen vil efter den 1. januar 2024 kunne reguleres op til det niveau, som lejen ville have været, hvis lejen gyldigt kunne have været reguleret i perioden den 1. juli 2022 til den 31. december 2023".

Der er alene tale om, at udlejeren fremover kan regulere lejen. Det betyder, at den lejeforhøjelse, som udlejer kunne have krævet, hvis der havde været hjemmel i perioden fra den 1. juli 2022 til og med den 31. december 2023, ikke vil kunne kræves betalt bagudrettet. Udlejeren vil således kun kunne kræve fremtidige reguleringer efter lovens ikrafttræden."

Samtidigt indføjes en "indkøringsperiode" før meddelelsen kan afgives:

"Den foreslåede bestemmelse vil medføre, at lejeforhøjelsen som følge af stigningen i udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks først kan ske efter en periode svarende til som udgangspunkt opsigelsesvarslets længde fra lovens
ikrafttræden".

Er der derfor tale om et almindeligt lejeforhold, hvor lejerens opsigelsesvarsel er 3 måneder til den første i en måned, så vil lejereguleringen som følge af udviklingen i nettoprisindekset først kunne få virkning fra april 2024."

Der er samlet set tale om en forbedring for lejerne i forhold til det oprindelige forslag.

Den logiske konsekvens af lovforslaget er desuden, at de opkrævninger, der er sket for de nævnte kontrakter er ulovlige opkrævninger, da de er opkrævet uden hjemmel.

Du kan her læse hele lovforslaget

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top