Skip to main content

Spekulantstop, grønne energikrav og huslejebremse

Her kan du læse mere præcist, hvilken betydning loven får, når den træder i kraft den 1. juli. 2020.

SPEKULANTSTOP:

Der indføres en karensperiode, som betyder, at der efter overtagelse og gennemgribende modernisering af en ejendom skal gå fem år, før lejefastsættelse må ske efter § 5, stk. 2. Dette får stor betydning for mængden af ejendomshandler og vil tilskynde til langsigtede investeringer fremfor kortsigtede. Reglen gælder dog ikke for andelsboligforeninger eller udlejningsejendomme, der ved lovens ikrafttrædelse var andelsboligforeninger. Desuden må udlejer blive ved med at leje de allerede moderniserede lejemål ud efter reglerne i 5,2. Det er således kun lejemål, hvor lejen fastsættes efter almindelige regler, der rammes.

GRØNT INCITAMENT:

Karensperioden på fem år bortfalder, hvis en ejendoms energiklasse hæves med mindst tre niveauer eller energiforbedres for mindst 3.000 kroner per kvadratmeter. Reglen gør det muligt at undgå spekulantstoppet, hvis der laves væsentlige forbedringer af ejendommen. Den høje 5,2-leje fungerer derfor som en gulerod for at have gjort noget ekstraordinært for ejendommens energistandard. De penge, der bruges på disse energiforbedringer, tæller ikke med i beløbsgrænsen for 5,2.

GRØNT ENERGIKRAV:

Der indføres et skærpet grønt energikrav, så der først kan gennemføres forbedringer efter § 5, stk. 2, når ejendommen er bragt op på energiklasse C, eller man har løftet ejendommens energiklasse mindst to niveauer. Der er her tale om en virksom stramning af de nuværende krav til energiarbejder. Ekspertudvalget kunne dokumentere, at 72-80% af 5,2-ejendommene har et dårligere energimærke end energimærke C. Reglen gælder dog ikke for allerede moderniserede 5,2-lejemål.

HUSLEJEBREMSE:

Lejen vil fremover ikke kunne fastsættes væsentligt over det lejedes værdi (i praksis op til 10 procent over), men vil for fremtiden alene kunne fastsættes til maksimalt det lejedes værdi. Der er her tale om en vigtig regel som sikrer, at udlejer ikke længere kan få op til 10% af huslejen ”gratis”. Reglen gælder dog desværre kun for 5,2-lejemål og ikke i fx kommuner, hvor boligreguleringsloven ikke er vedtaget, selvom disse har samme problem.

STØRRE VÆGT PÅ HUSLEJENÆVNETS AFGØRELSER:

I sager der kræver sammenligningslejemål (fx 5,2-sager), skal der lægges vægt på sammenligningslejemål, hvor huslejen er fastsat af huslejenævnet fremfor de lejemål, hvor huslejen ikke er prøvet. Hvis der er nok prøvede lejemål, skal de uprøvede slet ikke tælle, uanset hvor mange der er. Muligheden for at udlejers advokat ”drukner” domstolene i sammenligningslejemål kan således ikke længere bruges, hvis der er tale om uprøvede lejemål.

BESKED OM AFGØRELSER:

Når en beboer har haft en sag i huslejenævnet, skal enten beboerrepræsentationen eller de øvrige lejere have besked, når sagen helt eller delvis falder ud til lejers fordel. Det gælder dog ikke ved husordens-overtrædelser. Udlejer kan blive pålagt straf, hvis han undlader at informere efter loven. Dette sikrer gennemsigtighed således, at hvis en lejer fx får sat sin leje ned, får de øvrige lejere besked og kan se, om de måske også betaler for meget.

FORBUD MOD ’FLYTTE-PENGE’:

Det skal fremover være forbudt for udlejer at tilbyde lejer penge for at opsige eller fraflytte sit lejemål. Lejer må dog stadigvæk gerne forslå et forlig til udlejer. Du kan læse mere om lovændringerne på llo.dk.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top