Skip to main content

Udlejer lovede ”fantastiske lejeboliger”, skov og idyl

...Men de tidligere tjenesteboliger ved sygehuset i næstved blev en skuffelse for mange lejere. De har oprettet en beboerrepræsentation og meldt sig ind i llo. Nu kører der 18 sager i huslejenævnet.

Bebyggelsen Herlufshave ligger i Næstved, placeret idyllisk med Herlufsholm skov som baghave og alligevel behageligt tæt på bymidten og indkøbsmuligheder. De syv bygninger, der indeholder i alt 92 lejelejligheder, fungerede fra de blev opført i 1960’erne som tjenesteboliger for personalet på sygehuset i Næstved. Efter i en årrække at have stået tomme blev boligerne i sommeren 2021 solgt til en investor for 85 millioner kr. og kort derefter udbudt som ”fantastiske” og ”overdådige” lejeboliger.

Et hjem mellem by og skov - sådan fremstilles Herlufshave på udlejerens hjemmeside, hvor flotte billeder er med til at understøtte idyllen. En idyl, der kun er intakt på hjemmesiden, da virkeligheden for mange af lejerne har vist sig at være en helt anden.

Problemer både inde og ude

For selvom lejlighederne ifølge udlejer er nyistandsatte, har vedligeholdelsesstanden vist sig at være særdeles ringe til stor gene for mange af beboerne. For både inde og ude bærer lejlighederne præg af at være af ældre dato, og den såkaldte ny-istandsættelse består af, at overflader er frisket op med hvid maling uden at der er blevet gjort nævneværdigt mere. Specielt den udvendige del af bygningerne trænger gevaldigt til vedligeholdelse – og ser ud til at være blevet forsømt i en længere årrække.

Køkken og bad fra 1960’erne

I nogle af lejlighederne er der opsat nye køkkener, mens de oprindelige køkkener fortsat findes i mange lejligheder. Selvom det kan virke romantisk, så er køkkenstandarten på 60 år gamle køkkener langt fra, hvad beboerne havde forventet. Kombineret med revner i vægge, knækkede fliser og slidt inventar på badeværelserne, utætte vinduer, der hænger og binder, utætte tage, fugtskader i vægge og lofter og generelt slid og ælde, er udlejers mangel på vedligeholdelse og den forholdsvis høje husleje blevet for meget for mange af beboerne.

Oprettede beboerrepræsentation

Derfor oprettede et flertal af lejerne en beboerrepræsentation - BR Herlufshave - tilbage i maj 2022, så de bedre kunne stå samlet og stærkere og med udvidede rettigheder over for udlejer. Desuden ønskede BR Herlufshave at tegne et kollektivt medlemskab med den lokale LLO-afdeling for derved at modtage juridisk rådgivning. Endvidere og med LLO´s hjælp at oprette en række sager i Huslejenævnet omkring de mange vedligeholdelsesmangler og den for høje husleje.

Forud for det stiftende møde blev alle beboere retmæssigt indkaldt og dokumenter uddelt i overensstemmelse med bekendtgørelsen på området. Desuden blev udlejer indbudt til mødet, dog uden at møde op. Nogle måneder efter den stiftende generalforsamling afholdtes en ekstraordinær generalforsamling, da beslutningen om oprettelse af en BR skulle til urafstemning (afstemning pr. brev), idet fremmødet på det stiftende møde ikke kunne opnå de påkrævede 50 procents stemmeflertal blandt de fremmødte beboere.

Udlejer nægter...

På trods af dokumentation af ovenstående indkaldelser, udfyldte fuldmagter, referater fra de afholdte møder mv., hvor beboerne har godkendt både BR Herlufshave som forening, medlemskabet af LLO samt BR-kontingentets størrelse, har udlejer indtil nu nægtet at anerkende BR Herlufshave som værende lovligt oprettet. Dette har medført, at BR Herlufshave i stedet er blevet oprettet uden om udlejer og dennes administration, og at betaling af kontingentet til BR og LLO foregår via en selvstændig hjemmeside oprettet og driftet af bestyrelsen, og ikke via betaling over huslejen, som udlejer i følge bekendtgørelsen ellers er forpligtet til.

Udlejer ønsker ny afstemning om BR

Med baggrund i fortsat ikke at ville anerkende oprettelsen af den lovligt oprettede BR Herlufshave har udlejer henvendt sig til bestyrelsen med et forslag om, at udlejer skal indkalde og afholde et nyt stiftende møde, hvilket den siddende bestyrelse har takket nej til, da foreningen BR Herlufshave allerede er oprettet på lovlig vis. Denne henvendelse kom fra udlejer i marts 2023.

BR Herlufshaves formand, Jens B. Frederiksen, har løbende været i dialog med udlejer, da bestyrelsen kun har interesse i at samarbejde om de opgaver og problemer, udlejer og BR Herlufshave burde løfte i fællesskab. Indtil videre er intet ændret, men det er bestyrelsens ønske, at enderne på et tidspunkt kan mødes, og at udlejer anerkender BR Herlufshave som en lovligt oprettet forening.

18 sager i Huslejenævnet

Det er hos LLO Sydsjælland og Lolland Falster, at BR Herlufshave har tegnet kollektivt medlemskab. Medlemskabet giver beboerne adgang til rådgivning og gør, at LLO kan varetage beboernes lejeretlige interesser, samt at LLO kan oprette sager i Huslejenævnet på vegne af beboerne. Der er på denne måde siden december 2022 oprettet i alt 18 sager i Huslejenævnet i Næstved Kommune.

De mange sager repræsenterer en form for fællesnævner for de problemer, lejerne oplever i og omkring deres lejeboliger i Herlufshave. Det er sager om huslejens størrelse, da lejeniveauet er højt ift. gennemsnittet for lejeboliger i kommunen, Endvidere sager omhandlende den lange række af fejl og mangler ved indflytning, generelle indvendige vedligeholdelsesmangler og tilbagebetaling af aconto bidrag for vand (idet der først er installeret individuelle vandmålere i maj 2022).

Disse sager er endnu ikke afgjort, da Huslejenævnet typisk har minimum 12 måneders behandlingstid, før en sag når sin afgørelse. Men forventningen er, at beboerne vil blive hørt, og at udlejer vil blive forpligtet til at vedligeholde og istandsætte, så de 92 lejemål kommer til at fremstå med den forventede vedligeholdelsesstand.

 

Om forfatteren

Se artikler af Thomas Villars Petersen

Kommunikation, SoMe og webmaster i LLO Danmark.

Back to top